rbs.rsu.ac.th

คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยรังสิตLogo

  บริหารฯ ม.รังสิต ช่วยสรรสร้างนักธุรกิจรุ่นใหม่ๆ ขึ้นมาเพื่อที่จะได้เรียนรู้การบริหารสมัยใหม่ ด้วยเครื่องมือตามยุคสมัยทางด้านการบริหารธุรกิจบนพื้นฐานการเรียนรู้
การทดลอง ทุกบทเรียนให้เกิดขึ้นจริงและสร้างนักบริหารธุรกิจที่เป็นบุคลากรในวงการธุรกิจสมัยใหม่ โดยปรับโฉมหลักสูตรใหม่ 6 สาขาน่าเรียน เพื่อสร้างผู้บริหาร และ
ผู้ประกอบการมืออาชีพตอบโจทย์โลกธุรกิจดิจิทัลในปัจจุบันและในอนาคต

บริหารฯ ม.รังสิต แต่ละสาขาเรียนอะไรบ้าง? #บริหารธุรกิจ

1. สาขาวิชาการบริหาร ธุรกิจระหว่างประเทศ (Internatioal Business Administration)

การเรียนใน คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ มีความสนุกที่ท้าทายคนรุ่นใหม่ ที่จะได้เรียนรู้เทคนิคการเจรจาต่อรอง กลยุทธ์การตลาดระหว่างประเทศ การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ การตลาดและธุรกิจดิจิทัล การนำเข้าและการส่งออก เรียนรู้หลักการ และภาคปฏิบัติที่สำคัญ เช่นนอกจากนี้ยังมีวิชาที่สามารถเลือกเรียนได้ตามความชอบและความน่าสนใจในมหาวิทยาลัยรังสิตซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นวิชาที่สนุกทันสมัยตอบโจทย์การนำไปใช้ได้จริง

2. สาขาวิชาการจัดการ (Management)

 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ นั้นมุ่งเน้นที่จะผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความเข้าใจในองค์ความรู้พื้นฐาน
ที่สำคัญและเกี่ยวข้องกับการบริหารธุรกิจ การบริหารจัดการ ได้แก่

 • การเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship)
 • พฤติกรรมบุคคลในองค์การ (Human Behavior in Organization)
 • ทฤษฎีองค์การ (Organization Theory)
 • การสื่อสารในองค์การ (Organization Communication)
 • การจัดการสำนักงาน (Office Management)
 • การวางแผนและการควบคุมด้านการจัดการ(Management Planning and Control)
 • ภาวะผู้นำ (Leadership)
 • การจัดการธุรกิจขนาดย่อม (Small Business Management)
บริหาร ม.รังสิต-MGTบริหารมอรังสิตcrop
บริหาร ม.รังสิตสาขา-ธุรกิจดิจิทัล-DBS

3. สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล (Digital Business)

  การเรียนใน คณะ บริหารธุรกิจ สาขาวิชา ธุรกิจดิจิทัล เป็นการเรียนรู้เรื่องยุคสมัยของประเทศ (ปัจจุบัน 4.0) และมีการใช้งานเครื่องมือต่างๆที่ทันสมัยอยู่ตอนนี้มีการเรียนรู้เชิงลึกในตลาดออนไลน์สาขาธุรกิจดิจิทัล มีเครื่องมืออำนวยความสะดวกในการเรียนรู้อีกมากมาย อาทิ

 • Business Unit – การเรียนการสอนของ Digital Business เน้นการเรียนโดยเอาผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยให้
  ผู้เรียนได้เรียนรู้จากทฤษฏีทางธุรกิจดิจิทัลต่างๆและนำไปประยุกต์ใช้งานกับธุรกิจจริง โดยเอากรณีศึกษาของธุรกิจดิจิทัลที่นำ Digital Business มาใช้เป็นหลัก
 • Innovatiion Business – การเรียนของ Digital Business ผลลัพท์สุดท้ายเน้นสร้างผู้ประกอบการ Start Up รุ่นใหม่ที่เน้นการสร้างนวัตกรรม เพื่อเปลี่ยนธุรกิจ เปลี่ยนสังคม และเป็นโลกในด้านใดด้านหนึ่ง โดยเริ่มสร้างจากแนวความคิดของผู้เรียนเป็นหลักให้เป็นผู้เรียนรู้และสร้างนวัตกรรมต่างๆ ได้ด้วยตนเอง ไม่ปิดกั้นความคิดในกรอบแนวคิดการเรียนรู้เดิมๆ และ 
 • Easy and Simple – หลักการเรียนการสอนของ Digital Business สำหรับการออกแบบเว็บไซต์ และระบบ Web Application ใช้หลักการออกแบบ Web Responsive บนพื้นฐาน UX/UI เน้นผู้ใช้งานง่ายเป็นหลักและเกิดประโยชน์สูงสุด

4. สาขาวิชาการเงินและการลงทุน (Finance and Investment)

หลักสูตรของคณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการเงินและการลงทุน มุ่งเน้นเพื่อให้ความรู้และพัฒนานักศึกษาให้เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถในทางการบริหารการเงิน อาทิ

 • การเงินส่วนบุคคล (Personal Finance)
 • การดำเนินงานธนาคารพาณิชย์
 • การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางการเงิน
 • การจัดการสถาบันการเงิน
 • การประกันวินาศภัยทางทะเล
 • การประกันวินาศภัยอื่นๆ
 • การประกันชีวิตและสุขภาพ
 • การเงินเพื่อการนำเข้าและส่งออก
 • การวิจัยทางการเงิน
 • การจัดการความเสี่ยงทางการเงิน
 • วิศวกรรมทางการเงิน
 • ประเด็นในปัจจุบันทางการเงินและการลงทุน
บริหาร ม.รังสิตการเงิน-fin
บริหาร ม.รังสิตการตลาดดิจิทัล-DMR

5. สาขาวิชาการตลาดดิจิทัลและนวัตกรรมค้าปลีก (Digital Marketing and Retail Innovations)

 ที่ คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาดดิจิทัลและนวัตกรรมค้าปลีก เราสอนให้วิเคราะห์หลักการทางการตลาดได้อย่างชัดเจนเสริมด้วย กลยุทธ์ทางการตลาด ที่เหมาะสมกับธุรกิจรุ่นใหม่ แตกต่าง ทันสมัย เข้ากับยุค Thailand 4.0 พร้อมด้วยหลักการการส่งเสริมการขายที่ทันสมัย ทั้งแบบoffline และ online สอนการตีราคาสินค้า การเรียงสินค้าทำอย่างไรให้ดึดดูดผู้บริโภคการออกแบบผลิตภัณฑ์ อาทิ

 • การบริหารการตลาด
 • การบริหารการลงทุนทางการตลาด
 • การดำเนินกิจกรรมทางการตลาดแบบออนไลน์
 • การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมผู้บริโภค
 • การสื่อสารการตลาดดิจิทัลการออกแบบร้านค้าปลีก และการจัดเรียงสินค้า
 • การวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด
 • การวางแผนการตลาดดิจิทัล

6. สาขาวิชาการจัดการ โลจิสติกส์และซัพพลายเชน (Logistics and Supply Chain Management)

คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยรังสิต ตั้งอยู่ใกล้กับนิคมอุตสาหกรรม ศูนย์กระจายสินค้า และสนามบิน ดังนั้นจึงเป็นโอกาสดีที่จะผลิตบัณฑิตด้านการจัดการโลจิสติกส์เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมการผลิต การกระจายสินค้า และการขนส่ง รวมถึงสามารถใช้ทรัพยากรภายนอกและร่วมมือ
กับภาคเอกชน สนับสนุนให้บัณฑิตมีคุณภาพ โดยจะเรียนในเรื่องต่างๆ อาทิ

 • ความรู้เบื้องต้นด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
 • การจัดการสินค้าคงคลังและคลังสินค้า
 • การจัดการขนส่ง
 • การจัดการความเสี่ยงภัยและกฎหมายสำหรับโลจิสติกส์การจัดการการกระจายสินค้าการจัดการโซ่อุปทาน
 • การจัดการธุรกิจการให้บริการโลจิสติกส์
 • การจัดการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ
 • การบรรจุภัณฑ์สำหรับการจัดการโลจิสติกส์
 • เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
บริหาร ม.รังสิตโลจิสติกส์-lsm

7. สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship)

สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ หรือ Entrepreneurship เรียนรู้เกี่ยวกับการสร้างและจัดการธุรกิจ การวิเคราะห์ตลาด การจัดการทรัพยากรบุคคล การวางแผนธุรกิจ ทักษะทางธุรกิจอื่นๆ นักศึกษาจะได้รับความรู้ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการเริ่มต้นและบริหารธุรกิจขนาดเล็ก หรือขนาดกลาง
สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ มีจุดเด่นดังนี้

 • มีทักษะนวัตกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับการสร้างและพัฒนาไอเดียเพื่อสร้างธุรกิจ
 • มีทักษะการเป็นผู้นำ โดยศึกษาการบริหารและนำทีม พร้อมทักษะการตัดสินใจที่สำคัญ
 • การเรียนรู้จากประสบการณ์ มีโอกาสฝึกฝนทักษะทางธุรกิจผ่านการทดลองจริงและการฝึกงาน
 • การสร้างเครือข่ายได้พบปะ และสร้างเครือข่ายกับนักธุรกิจมืออาชีพ

#บริหารรังสิต #RBSRSU #Dek67 #มอรังสิต #บริหารธุรกิจ