rbs.rsu.ac.th

คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยรังสิตLogo
บริหารฯ ม.รังสิต แต่ละสาขาเรียนอะไรบ้าง

  บริหารฯ ม.รังสิต ช่วยสรรสร้างนักธุรกิจรุ่นใหม่ๆ ขึ้นมาเพื่อที่จะได้เรียนรู้การบริหารสมัยใหม่ ด้วยเครื่องมือตามยุคสมัยทางด้านการบริหารธุรกิจบนพื้นฐานการเรียนรู้
การทดลอง ทุกบทเรียนให้เกิดขึ้นจริงและสร้างนักบริหารธุรกิจที่เป็นบุคลากรในวงการธุรกิจสมัยใหม่ โดยปรับโฉมหลักสูตรใหม่ 6 สาขาน่าเรียน เพื่อสร้างผู้บริหาร และ
ผู้ประกอบการมืออาชีพตอบโจทย์โลกธุรกิจดิจิทัลในปัจจุบันและในอนาคต

บริหารฯ ม.รังสิต แต่ละสาขาเรียนอะไรบ้าง? #บริหารธุรกิจ

บริหาร ม.รังสิต-ธุรกิจระหว่างประเทศ-iba

 

1. สาขาวิชาการบริหาร ธุรกิจระหว่างประเทศ (Internatioal Business Administration)

    การเรียนใน คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ มีความสนุกที่ท้าทายคนรุ่นใหม่ ที่จะได้เรียนรู้เทคนิคการเจรจาต่อรอง กลยุทธ์การตลาดระหว่างประเทศ การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ การตลาดและธุรกิจดิจิทัล การนำเข้าและการส่งออก เรียนรู้หลักการ และภาคปฏิบัติที่สำคัญ เช่นนอกจากนี้ยังมีวิชาที่สามารถเลือกเรียนได้ตามความชอบและความน่าสนใจในมหาวิทยาลัยรังสิตซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นวิชาที่สนุกทันสมัยตอบโจทย์การนำไปใช้ได้จริง

 

 

บริหาร ม.รังสิต-MGTบริหารมอรังสิตcrop

2. สาขาวิชาการจัดการ (Management)

    คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ นั้นมุ่งเน้นที่จะผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความเข้าใจในองค์ความรู้พื้นฐาน
ที่สำคัญและเกี่ยวข้องกับการบริหารธุรกิจ การบริหารจัดการ ได้แก่

 • การเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship)

 • พฤติกรรมบุคคลในองค์การ (Human Behavior in Organization)

 • ทฤษฎีองค์การ (Organization Theory)

 • การสื่อสารในองค์การ (Organization Communication)

 • การจัดการสำนักงาน (Office Management)

 • การวางแผนและการควบคุมด้านการจัดการ(Management Planning and Control)

 • ภาวะผู้นำ (Leadership)

 • การจัดการธุรกิจขนาดย่อม (Small Business Management)

 

 

บริหาร ม.รังสิตสาขา-ธุรกิจดิจิทัล-DBS

3. สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล (Digital Business)

     การเรียนใน คณะ บริหารธุรกิจ สาขาวิชา ธุรกิจดิจิทัล เป็นการเรียนรู้เรื่องยุคสมัยของประเทศ (ปัจจุบัน 4.0) และมีการใช้งานเครื่องมือต่างๆที่ทันสมัยอยู่ตอนนี้มีการเรียนรู้เชิงลึกในตลาดออนไลน์สาขาธุรกิจดิจิทัล มีเครื่องมืออำนวยความสะดวกในการเรียนรู้อีกมากมาย อาทิ

 • Business Unit – การเรียนการสอนของ Digital Business เน้นการเรียนโดยเอาผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยให้
  ผู้เรียนได้เรียนรู้จากทฤษฏีทางธุรกิจดิจิทัลต่างๆและนำไปประยุกต์ใช้งานกับธุรกิจจริง โดยเอากรณีศึกษาของธุรกิจดิจิทัลที่นำ Digital Business มาใช้เป็นหลัก

 • INNOVATION Business – การเรียนของDigital Business ผลลัพท์สุดท้ายเน้นสร้างผู้ประกอบการ Star upรุ่นใหม่ที่เน้นการสร้างนวัตกรรมเพื่อปลี่ยนธุรกิจ เปลี่ยนสังคม และ เป็นโลก ในด้านใดด้านหนึ่ง โดยเริ่มสร้างจากแนวความคิดของผู้เรียนเป็นหลักให้เป็นผู้ที่เรียนรู้และสร้างนวัตกรรมต่างๆ ได้ด้วยตนเองไม่ปิดกั้นความคิดในกรอบแนวคิดการเรียนรู้เดิมๆ และ

 • EASY AND SIMPLE – หลักการเรียนการสอนของ Digital Business สำหรับการออกแบบเว็บไซต์และระบบWeb Application ใช้หลักการออกแบบ Web Reponsive บนพื้นฐาน UX/UI เน้นผู้ใช้งานง่าย เป็นหลักและเกิดประโยชน์สูงสุด

 

 

บริหาร ม.รังสิตการเงิน-fin

4. สาขาวิชาการเงินและการลงทุน (Finance and Investment)

หลักสูตรของคณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการเงินและการลงทุน มุ่งเน้นเพื่อให้ความรู้และพัฒนานักศึกษาให้เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถในทางการบริหารการเงิน อาทิ

 • การเงินส่วนบุคคล (Personal Finance)

 • การดำเนินงานธนาคารพาณิชย์

 • การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางการเงิน

 • การจัดการสถาบันการเงิน

 • การประกันวินาศภัยทางทะเล

 • การประกันวินาศภัยอื่นๆ

 • การประกันชีวิตและสุขภาพ

 • การเงินเพื่อการนำเข้าและส่งออก

 • การวิจัยทางการเงิน

 • การจัดการความเสี่ยงทางการเงิน

 • วิศวกรรมทางการเงิน

 • ประเด็นในปัจจุบันทางการเงินและการลงทุน

 

 

บริหาร ม.รังสิตการตลาดดิจิทัล-DMR

5. สาขาวิชาการตลาดดิจิทัลและนวัตกรรมค้าปลีก (Digital Marketing and Retail Innovations)

     ที่ คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาดดิจิทัลและนวัตกรรมค้าปลีก เราสอนให้วิเคราะห์หลักการทางการตลาดได้อย่างชัดเจนเสริมด้วย กลยุทธ์ทางการตลาด ที่เหมาะสมกับธุรกิจรุ่นใหม่ แตกต่าง ทันสมัย เข้ากับยุค Thailand 4.0 พร้อมด้วยหลักการการส่งเสริมการขายที่ทันสมัย ทั้งแบบoffline และ online สอนการตีราคาสินค้า การเรียงสินค้าทำอย่างไรให้ดึดดูดผู้บริโภคการออกแบบผลิตภัณฑ์ อาทิ

 • การบริหารการตลาด

 • การบริหารการลงทุนทางการตลาด

 • การดำเนินกิจกรรมทางการตลาดแบบออนไลน์

 • การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมผู้บริโภค

 • การสื่อสารการตลาดดิจิทัลการออกแบบร้านค้าปลีก และการจัดเรียงสินค้า

 • การวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด

 • การวางแผนการตลาดดิจิทัล

 

 

บริหาร ม.รังสิตโลจิสติกส์-lsm

6. สาขาวิชาการจัดการ โลจิสติกส์และซัพพลายเชน (Logistics and Supply Chain Management)

     คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยรังสิต ตั้งอยู่ใกล้กับนิคมอุตสาหกรรม ศูนย์กระจายสินค้า และสนามบิน ดังนั้นจึงเป็นโอกาสดีที่จะผลิตบัณฑิตด้านการจัดการโลจิสติกส์เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมการผลิต การกระจายสินค้า และการขนส่ง รวมถึงสามารถใช้ทรัพยากรภายนอกและร่วมมือ
กับภาคเอกชน สนับสนุนให้บัณฑิตมีคุณภาพ โดยจะเรียนในเรื่องต่างๆ อาทิ

 • ความรู้เบื้องต้นด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

 • การจัดการสินค้าคงคลังและคลังสินค้า

 • การจัดการขนส่ง

 • การจัดการความเสี่ยงภัยและกฎหมายสำหรับโลจิสติกส์การจัดการการกระจายสินค้าการจัดการโซ่อุปทาน

 • การจัดการธุรกิจการให้บริการโลจิสติกส์

 • การจัดการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ

 • การบรรจุภัณฑ์สำหรับการจัดการโลจิสติกส์

 • เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

#บริหารรังสิต #RBSRSU #Dek65 #มอรังสิต #บริหารธุรกิจ