rbs.rsu.ac.th

คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยรังสิตLogo
การจัดการกลยุทธ์-SMP-1

         การจัดการเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ธุรกิจต้องให้ความสำคัญมากๆ เพราะ หากมีการจัดการที่ไม่ดีกระบวนการทำงานก็อาจล่าช้า ขัดข้อง และ ไม่สามารถส่งมอบสินค้าและบริการให้ลูกค้าได้ แต่ทุกๆการจัดการก็ต้องมีการวางแผน การใช้กลยุทธ์เพื่อประสิทธิภาพของงาน บทความนี้จะพูดถึง Strategic Management Process หรือ การจัดการกลยุทธ์ ว่าจะมีประโยชน์ต่อธุรกิจอย่างไร ? มีความสำคัญมากน้อยขนาดไหน

การจัดการกลยุทธ์ (Strategic Management Process) คืออะไร? #บริหารธุรกิจ

 

 

 

 

การจัดการกลยุทธ์-SMP-2

Strategic Management Process คืออะไร ?

Strategic Management Process  หรือ กระบวนการ การจัดการกลยุทธ์ เป็นการประเมินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง นำมาใช้เพื่อเอาชนะคู่แข่งให้สะดวกขึ้นกว่าเดิม เป็นกระบวนการที่ซับซ้อน ซึ่งครอบคลุมการกำหนดวิสัยทัศน์โดยรวมขององค์กรสำหรับวัตถุประสงค์ในปัจจุบันและอนาคต รวมทั้งต้องวิเคราะห์และวางแผนงานอย่างรอบคอบแม่นยำ เพื่อขับเคลื่อนองค์กรไปในทางที่ดีขึ้น

 

 

การจัดการกลยุทธ์-SMP-3

ปัจจัยในการทำ Strategic Management Process 

การทำกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์ของแต่ละองค์กรมักจะไม่ตายตัว เพราะ ทุกองค์กรมีงานและวิธีการทำงานที่แตกต่างกัน วิธีที่องค์กรต่างๆ สร้างและตระหนักถึงกลยุทธ์การจัดการ จะมีรูปแบบต่างๆ ที่องค์กรสามารถนำไปใช้ได้ โดยโมเดลที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น การมีอยู่ของวัฒนธรรมองค์กร รูปแบบการปกครององค์กร อุตสาหกรรม และ ตลาดคู่แข่งขัน เป็นต้น

 
 
 

การจัดการกลยุทธ์SMP-4

ความสำคัญของ Strategic Management Process ต่อธุรกิจ

จุดที่สำคัญของการทำกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์คือทำให้องค์กรสามารถมีการพัฒนาที่มั่นคง และ ใช้กลยุทธ์ต่างๆ แข่งขันในตลาด ดังนั้นแล้วการจัดการประเภทนี้จะช่วยลดข้อผิดพลาดหรือขอบเขตข้อจำกัด เพื่อเพิ่มมูลค่าให้องค์กร รวมทั้งการขยายกิจการอีกด้วย หากต้องสรุปข้อสำคัญที่ Strategic Management Process ช่วยธุรกิจได้มีดังนี้

  1. ช่วยในการระบุและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กร อีกทั้งรับผิดชอบต่อความอยู่รอดของธุรกิจและการเติบโตในอนาคต

  2. ช่วยเป็นข้อมูลอ้างอิงสำหรับการตัดสินใจที่สำคัญใด ๆ ขององค์กร

  3. ช่วยเตรียมองค์กรให้พร้อมสำหรับความท้าทายที่อาจเกิดขึ้นและสำรวจโอกาสที่เป็นไปได้ของธุรกิจขั้นตอนกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์ยังเกี่ยวข้องกับการระบุวิธีที่ดีที่สุดในการเอาชนะความท้าทายและใช้ประโยชน์จากโอกาสใหม่ ๆ

 
 
 

การจัดการกลยุทธ์SMP-5

ขั้นตอนการทำ Strategic Management Process

จะมี 5 ขั้นตอนโดยประมาณ ดังนี้

  1.  ระบุเป้าหมาย : การระบุวิสัยทัศน์ หรือ เป้าหมายสำคัญมาก เพื่อที่จะรู้วัตถุประสงค์ของการจัดการ

  2. การวิเคราะห์ : ในขั้นนี้จะรวมถึงการรวบรวมข้อมูลที่ถูกต้อง ทำความเข้าใจถึงความต้องการของธุรกิจทั้งภายในและภายนอก ดูปัจจัยที่จะส่งผลต่อองค์กร

  3. การจัดทำกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์ : ดูปัจจัยภายนอกของแหล่งข้อมูลเพื่อจะได้ไปถึงเป้าหมาย รวมทั้งจัดอันดับความสำคัญของกระบวนการทำงานต่างๆ

  4. การใช้กระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์ : ในขั้นตอนนี้การนำแผนต่างๆที่วางไว้มาใช้ โดยต้องอาศัยหลายๆปัจจัย เช่น ความเข้าใจของทุกคนในองค์กร ใครทำหน้าที่ใด แต่ละคนต้องทำงานภายในเป้าหมายเดียวกัน เป็นต้น

  5. การประเมินและควบคลุม : การกระทำในขั้นนี้คือการติดตามดูผลการใช้งานแผนนั้นๆ เพื่อจะวิเคราะห์และสรุปถึงประสิทธิภาพของแผนนั้นๆ จะทำให้รู้ว่าตรงไหนควรปรับ หรือ ควรเพิ่มงานส่วนไหนให้เป้าหมายสำเร็จ

#บริหารรังสิต #RBSRSU #Dek65 #มอรังสิต #บริหารธุรกิจ