rbs.rsu.ac.th

คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยรังสิตLogo
การจัดการ-เรียนอะไร

    การศึกษาสาขาวิชา การจัดการ ในระดับปริญญาตรีนับว่าเป็นพื้นฐานสำคัญของการพัฒนารากฐานในระบบเศรษฐกิจของประเทศ โดยหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการมุ่งเน้นเสริมสร้างความรู้และพัฒนานักศึกษา ให้เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถในทางการบริหารจัดการทั้งองค์การภาครัฐบาลและเอกชน เพื่อช่วยในการพัฒนาประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรือง ในบทความนี้ทางคณะบริหารธุรกิจจะพาไปดูว่า สาขา วิชาการจัดการ นั้นเรียนอะไรบ้าง จบไปทำงานอะไร และเงินเดือนคร่าวๆ

 

เรียนการเงิน...ทำให้ชีวิตคุณดีขึ้นได้อย่างไร #การเงิน

 

การจัดการ-เรียนอะไร1

 

จุดเด่นของสาขาวิชาการจัดการ?

    สาขาวิชารการจัดการ ในปัจจุบันการพัฒนาเครื่องมือทางการจัดการได้มีการปรับเปลี่ยนพัฒนาเพิ่มเติมไปตามภาวะเศรษฐกิจ เทคโนโลยี และระดับการแข่งขันของโลก จึงทำให้สาขาวิชาการจัดการได้เห็นถึงความสำคัญของการปรับปรุงหลักสูตร โดยมุ่งเน้นที่จะผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความเข้าใจในองค์ความรู้พื้นฐานที่สำคัญและเกี่ยวข้องกับการบริหารธุรกิจ การบริหารจัดการ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของเศรษฐกิจ สังคมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม ความเป็นผู้นำ และการมีจริยธรรมในการดำเนินงานในยุคโลกาภิวัตน์ นอกจากนี้ยังส่งเสริมและสนับสนุน ที่จะให้บัณฑิตมีแนวคิดของการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneur Mind) อีกด้วย

 

 

การจัดการ-เรียนอะไร2


สาขาวิชาการจัดการ เรียนอะไรบ้าง?

 • การเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship)

 • พฤติกรรมบุคคลในองค์การ (Human Behavior in Organization)

 • ทฤษฎีองค์การ (Organization Theory)

 • การสื่อสารในองค์การ (Organization Communication)

 • การจัดการสำนักงาน (Office Management)

 • การวางแผนและการควบคุมด้านการจัดการ (Management Planning and Control)

 • ภาวะผู้นำ (Leadership)

 • การจัดการธุรกิจขนาดย่อม (Small Business Management)

 
 
 

การจัดการ-เรียนอะไร3

ทำไมต้องสาขาวิชาการจัดการ?

    สาขา วิชาการจัดการ นี้ถือได้ว่าเป็นความต้องการทางแรงงานสูงมาก เพราะการจัดการมีการเจริญเติบโต และมีการแข่งขันสูงมากในปัจจุบันครับ สาขานี้ เพื่อนๆ จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับพื้นฐานการจัดการที่มีระบบและทันสมัยครับ รวมถึงการเรียนรู้แนวคิดในการเป็นผู้ประกอบการ เพื่อสร้างบัณฑิตให้เป็นผู้ประกอบการอย่างสมบูรณ์

 

 

 

การจัดการ-เรียนอะไร4


จบมาทำงานอะไร?

    มาถึงหัวข้อสุดท้ายแล้วนะครับ เชื่อว่าใครหลายๆ คนที่สนใจในสาขาวิชาการจัดการนี้ น่าจะอยากรู้เกี่ยวกับสายงาน เมื่อจบการศึกษาจากสาขานี้ครับ หลักๆ จะเป็นสายอาชีพนี้ครับ

 • ผู้บริหาร / พนักงาน ฝ่ายการบริหารงานในสถานประกอบการเอกชน (Management in private enterprises)

 • ผู้บริหาร / พนักงาน ฝ่ายการบริหารงานในหน่วยงานของรัฐ (Administration Department)

 • ผู้บริหารงานลูกค้า (ACCOUNT EXECUTIVE)

 • ที่ปรึกษาด้านการจัดการ (Management Consulting)

 • นักพัฒนาองค์กร (Organization Development)


อัตราเฉลี่ยเงินเดือนของสายงานวิชาการจัดการ

 • ระดับเจ้าหน้าที่ทั่วไป เงินเดือน เริ่มต้น 15,000 – 30,000 บาท

 • เจ้าหน้าที่ระดับกลาง-สูง เงินเดือน เริ่มต้น 30,000 – 50,000 บาท

#บริหารรังสิต #RBSRSU #Dek67 #มอรังสิต #บริหารธุรกิจ