rbs.rsu.ac.th

คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยรังสิตLogo

การจัดการ
(Management)

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต

คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชา
การจัดการ (Management)

ชื่อปริญญา

บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ) บธ.บ. (การจัดการ) Bachelor of Business Administration (Management) B.B.A. (Management)

แผนการเรียน/โครงสร้างหลักสูตร

4 ปี 126 หน่วยกิต

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

หลักสูตร 4 ปี 283,400.-

ระยะเวลาในการรับสมัคร

กำหนดการรับสมัครนักศึกษา เทอม S/2567
วันที่สมัคร: ขณะนี้ ถึงวันที่ 10 มิถุนายน 2567
*ขอสงวนสิทธิ์ปิดรับสมัครก่อนกำหนดในกรณีที่นั่งเต็ม*

Days
Hours
Minutes
Seconds

คำถามเกี่ยวกับสาขาวิชา การจัดการ

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต

การศึกษาสาขาวิชาการจัดการ ในระดับปริญญาตรี นับว่าเป็นพื้นฐานสำคัญของ
การพัฒนารากฐานในระบบเศรษฐกิจของประเทศ โดยหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการมุ่งเน้นเสริมสร้างความรู้และพัฒนานักศึกษาให้เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ
ในทางการบริหารจัดการทั้งองค์การภาครัฐบาลและเอกชน เพื่อช่วยในการพัฒนาประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรือง

ปริญญาโท-อาชีพ3

แนะนำสาขาวิชาการจัดการ

เรียนบริหารธุรกิจสาขาการจัดการ

ทำไมต้องสาขาวิชาการจัดการ

สาขานี้ถือได้ว่าเป็นความต้องการทางแรงงานสูงมาก เพราะการจัดการมีการเจริญเติบโต และมีการแข่งขันสูงมากในปัจจุบัน สาขานี้ เพื่อนๆ จะได้เรียนรู้พื้นฐาน
การจัดการที่มีระบบและทันสมัย รวมถึงการเรียนรู้แนวคิดในการเป็นผู้ประกอบการ เพื่อสร้างบัณฑิตให้เป็นผู้ประกอบการอย่างสมบูรณ์
สาขาวิชาการจัดการ แบ่งการศึกษา ออกเป็น 2 แขนงวิชา ได้แก่
(1) แขนงวิชา การจัดการทั่วไป
(2) แขนงวิชา การจัดการทรัพยากรมนุษย์

สาขานี้เรียนอะไร

– การเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship)
– พฤติกรรมบุคคลในองค์การ (Human Behavior in Organization)
– ทฤษฎีองค์การ (Organization Theory)
– การสื่อสารในองค์การ (Organization Communication)
– การจัดการสำนักงาน (Office Management)
– การวางแผนและการควบคุมด้านการจัดการ
   (Management Planning and Control)
– ภาวะผู้นำ (Leadership)
– การจัดการธุรกิจขนาดย่อม (Small Business Management)

เรียนบริหารธุรกิจการเงินและการลงทุน
คณะบริหารธุรกิจ

สาขาวิชาการจัดการสำคัญอย่างไร

สาขานี้สำคัญมาก ถือได้ว่าเป็นความต้องการทางแรงงานสูงมากเพราะการจัดการ
มีการเจริญเติบโต และมีการแข่งขันสูงมากในปัจจุบัน สาขานี้เพื่อนๆ จะได้เรียนรู้
พื้นฐานการจัดการที่มีระบบและทันสมัย รวมถึงการเรียนรู้แนวคิดในการเป็น
ผู้ประกอบการ เพื่อสร้างบัณฑิตให้เป็นผู้ประกอบการอย่างสมบูรณ์ สาขาวิชา
การจัดการ แบ่งการศึกษา ออกเป็น 2 แขนงวิชา ได้แก่

(1) แขนงวิชา การจัดการทั่วไป 
ทุกองค์การ ต้องการนักบริหารจัดการ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและการแข่งขัน
หากมีความรู้ในด้านต่างๆ เหล่านี้ จะช่วยให้องค์กรเติบโตต่อไปในอนาคต เช่น
การจัดการสำนักงาน ภาวะผู้นำ การบริหารโครงการ การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ การบริหารความเสี่ยง การจัดการเชิงกลยุทธ์ โอกาสประกอบอาชีพ
• ผู้บริหาร / พนักงาน ฝ่ายการบริหารงานในสถานประกอบการเอกชน
• ผู้บริหาร / พนักงาน ฝ่ายการบริหารงานในหน่วยงานของรัฐ

(2) แขนงวิชา การจัดการทรัพยากรมนุษย์
ทุกบริษัท ต้องมีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ หรือที่รู้จักกันแบบง่ายๆ ว่า ฝ่ายบุคคล
หน้าที่หลักคือ เพื่อสรรหาคนเก่ง คนที่เหมาะกับงาน บริหารค่าตอบแทนและสวัสดิการ พัฒนาคนและรักษาคนที่มีความสามารถไว้กับองค์กร
โอกาสประกอบอาชีพ
• นักบริหารงานบุคคล/นักบริหารทรัพยากรมนุษย์
• ลักษณะการทำงาน เช่น การสรรหาคัดเลือกพนักงาน, การฝึกอบรมและพัฒนา, แรงงานสัมพันธ์, เงินเดือนและค่าตอบแทน, ความปลอดภัยในการทำงาน

 

จุดเด่นสาขาการจัดการ

บริหารธุรกิจสาขาการจัดการ ดัวยปัจจุบันการพัฒนาเครื่องมือทางการจัดการ
ได้มีการปรับเปลี่ยนพัฒนาเพิ่มเติมไปตามภาวะเศรษฐกิจ เทคโนโลยี และระดับ
การแข่งขันของโลก  จึงทำให้สาขาวิชาการจัดการได้เห็นถึงความสำคัญของการปรับปรุงหลักสูตร โดยมุ่งเน้นที่จะผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความเข้าใจในองค์ความรู้พื้นฐานที่สำคัญและเกี่ยวข้องกับการบริหารธุรกิจ นอกจากนี้ยังส่งเสริมและสนับสนุน
ที่จะให้บัณฑิตมีแนวคิดของการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneur Mind) อีกด้วย

เรียนบริหารธุรกิจpre4-1
เรียนบริหารการเงิน

จบที่นี่ทำงานอะไร

– ผู้บริหาร / พนักงาน ฝ่ายการบริหารงานในสถานประกอบการเอกชน       
  (Management in private enterprises)
– ผู้บริหาร / พนักงาน ฝ่ายการบริหารงานในหน่วยงานของรัฐ
  (Administration Department)
– ผู้บริหารงานลูกค้า (ACCOUNT EXECUTIVE)
 ที่ปรึกษาด้านการจัดการ (Management Consulting)
– นักพัฒนาองค์กร (Organization Development)