rbs.rsu.ac.th

คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยรังสิตLogo

การตลาดดิจิทัล และนวัตกรรมค้าปลีก
(Digital Marketing and Retail Innovations)

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต

คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชา
การตลาดดิจิทัลและนวัตกรรมค้าปลีก

ชื่อปริญญา

บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาดดิจิทัล และนวัตกรรมค้าปลีก)
บธ.บ. (การตลาดดิจิทัลและนวัตกรรมค้าปลีก)
Bachelor of Business Administration (Digital Marketing and Retail Innovations)
B.B.A. (Digital Marketing and Retail Innovations)

แผนการเรียน/โครงสร้างหลักสูตร

4 ปี 126หน่วยกิต

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

หลักสูตร 4 ปี 283,400.-

บริหาร ม.รังสิตการตลาดดิจิทัล-DMR

ระยะเวลาในการรับสมัคร

กำหนดการรับสมัครนักศึกษา เทอม S/2565
วันที่สมัคร: ขณะนี้ ถึงวันที่  21 สิงหาคม 2565
*ขอสงวนสิทธิ์ปิดรับสมัครก่อนกำหนดในกรณีที่นั่งเต็ม*

Days
Hours
Minutes
Seconds
DMRแบนเนอร์บริหารธุรกิจมอรังสิต

คำถามเกี่ยวกับสาขาวิชา การตลาดดิจิทัล
และนวัตกรมค้าปลีก

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต

แนะนำสาขาวิชาการตลาดดิจิทัลและนวัตกรรมค้าปลีก

การศึกษาสาขาวิชาการจัดการ ในระดับปริญญาตรีนับว่าเป็นพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาราการศึกษาสาขาวิชาการตลาดดิจิทัลและนวัตกรรมการค้าปลีกระดับปริญญาตรี นับว่าเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนารากฐานทางเศรษฐกิจและการพาณิชย์ของประเทศ โดยหลักสูตรสาขาวิชาการตลาดดิจิทัลและนวัตกรรมการค้าปลีกมุ่งเน้นเรื่องของการให้ความรู้และการพัฒนานักศึกษาให้เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถในการบริหารธุรกิจและการกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาดได้อย่างเหมาะสม เพื่อช่วยพัฒนาประเทศชาติให้รุ่งเรืองกฐานในระบบเศรษฐกิจ ของประเทศโดยหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการมุ่งเน้นเสริมสร้างความรู้และพัฒนานักศึกษาให้เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถในทางการบริหารจัดการทั้งองค์การภาครัฐบาลและเอกชน เพื่อช่วยในการพัฒนาประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรือง

เรียนบริหารธุรกิจการเงินและการลงทุน
ปริญญาโท-อาชีพ1

จุดเด่นสาขาการตลาดดิจิทัล และนวัตกรรมค้าปลีก

เพราะเราสอนให้วิเคราะห์หลักการทางการตลาดได้อย่างชัดเจนเสริมด้วยกลยุทธ์ทางการตลาดที่เหมาะสมกับธุรกิจรุ่นใหม่ แตกต่าง ทันสมัย เข้ากับยุค Thailand 4.0 พร้อมด้วยหลักการการส่งเสริมการขายที่ทันสมัย ทั้งแบบoffline และ online
สอนการตีราคาสินค้า การเรียงสินค้าทำอย่างไรให้ดึดดูดผู้บริโภคการออกแบบผลิตภัณฑ์

สาขานี้เรียนอะไร

– การบริหารการตลาด

– การบริหารการลงทุนทางการตลาด

– การดำเนินกิจกรรมทางการตลาดแบบออนไลน์

– การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมผู้บริโภค

– การสื่อสารการตลาดดิจิทัล

– การออกแบบร้านค้าปลีก และการจัดเรียงสินค้า

– การวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด

– การวางแผนการตลาดดิจิทัล

เรียนบริหารธุรกิจสาขาการจัดการ

จบที่นี่ทำงานอะไร

– นักการโฆษณา (Advertising)

– นักการตลาด (Marketing)

– นักประชาสัมพันธ์ Public (Relations Officer)

– เจ้าของธุรกิจ (Business Operators)

– ที่ปรึกษาทางการตลาด (Marketing Consultant)