rbs.rsu.ac.th

คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยรังสิตLogo
บริหาร-จัดการองค์กร5ขั้น

ในการเริ่มต้นจะทำธุรกิจนั้น สิ่งที่ควรให้ความสำคัญพอๆกับการตั้งเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจแล้วนั้น การจัดการองค์กรก็สำคัญไม่แพ้กัน โดยที่เราควรเริ่มมองตั้งแต่กลยุทธ์ การหาข้อมูล เทคโนโลยี รวมไปถึง การใส่ใจในพนักงานร่วมองค์กร เพราะคนเหล่านี้คือผู้ที่ช่วยให้บริษัทไปถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้

การบริหาร จัดการองค์กรเริ่มต้นได้ 5 ขั้นตอน #การจัดการ

 

1.ให้ความสำคัญกับเตรียมตัวและวางแผนล่วงหน้า 

การบริหาร และการวางแผนเป็นส่วนที่มีไว้กำหนดทิศทางว่าต่อจากนี้จะบริหารจัดการองค์กรไปในทางไหน ทุกคนในองค์กรรู้สึกว่าที่ตนทำมีเป้าหมาย ทำให้เห็นภาพสิ่งที่ตั้งใจ จนสามารถตั้งเป้าและทุ่มเทกับงานได้เต็มที่

 

 

1.1 การวางแผนในเชิงกลยุทธ์

การวางกลยุทธ์ถือเป็นส่วนสำคัญสุดในการบริหารจัดการองค์กรเพราะเป็นการกำหนดภาพรวมของด้านบริหาร เป้าหมาย

 

ดังนั้นการวางแผนส่วนนี้จึงนับว่าซับซ้อนเป็นพิเศษ นอกจากต้องอาศัยความเข้าใจในองค์กร ยังคำนึงถึงคู่แข่ง

 

1.2 การวางแผนในเชิงยุทธวิธี

การวางยุทธวิธีสามารถเรียกได้เป็นการวางแผนเพื่อดึงประสิทธิภาพของทรัพยากรออกมาถึงขีดสุด แต่ไม่หลุดกับแผนการเชิงกลยุทธ์ที่กล่าวไป

 

 

2.วางระเบียบการบริหารจัดการในองค์กรให้รัดกุม

การจัดการในที่นี้ คือ การทำให้กลุ่มบุคคลในองค์กรเข้ามาทำงานร่วมกันเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรได้ ไม่ว่าจะเป็น

 การวางแผน การสร้างความเป็นระเบียบ

การทำความเข้าใจกับคนในองค์กร

การจัดการให้ดีคือหนึ่งในตัวชี้วัดสำคัญการบริหารจัดการองค์กร เพราะประสิทธิภาพการทำงานขององค์กรส่วนใหญ่ จะเปลี่ยนไปในทิศทางไหนก็ขึ้นอยู่กับการจัดการ

 

 

3.เอาใจใส่พนักงานให้เป็นรากฐานสำคัญขององค์กร

การทำงานจะเป็นไปได้ด้วยดี ก็ต่อเมื่อพนักงานนำศักยภาพสูงสุดของตัวเองมาใช้งาน จึงจะทำให้การบริหารจัดการองค์กรเป็นไปอย่างราบรื่น ด้วยเหตุนั้นสิ่งที่จะขาดไม่ได้คือแรงจูงใจในการทำงานและความร่วมมือภายในองค์กร

การสร้างความสัมพันธ์อันดีเพื่อให้การบริหารจัดการองค์กรราบรื่นทำได้หลายทาง อย่างการสร้างสภาพ

แวดล้อมและวัฒนธรรมองค์กรให้ดีแบบที่กล่าวไป แต่ปัจจัยสำคัญสุดน่าจะเป็นการสื่อสารกันให้เข้าใจ ชัดเจน และแม่นยำ รวมถึงเคารพให้เกียรติ์ซึ่งกันและกัน

 

 

4.ใช้ข้อมูลให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ข้อมูลคือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงรอบตัวและมีความสำคัญยิ่ง ตั้งแต่อดีตเราก็นำข้อมูลที่ได้รับมาจัดการ ปรับใช้ และแก้ไข ทำให้เรารู้ความเป็นไปในปัจจุบันรวมถึงคาดการณ์สิ่งที่จะเกิดในอนาคต ช่วยในการบริหารจัดการองค์กรได้เป็นอย่างดี

 

 

5.ปรับตัวตามยุคสมัยด้วยการใช้เทคโนโลยีเข้าร่วม

การปรับตัวให้ทันตามยุคสมัยกลายเป็นสิ่งจำเป็นหากต้องการอยู่รอดในสังคมธุรกิจ ความเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วทำให้เราต้องเรียนรู้จะอยู่กับปัจจุบันเพื่อให้การบริหารจัดการองค์กรมีประสิทธิภาพ

#บริหารรังสิต #RBSRSU #Dek65 #มอรังสิต #การจัดการ