rbs.rsu.ac.th

คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยรังสิตLogo
การวางแผนธุรกิจ-1

การวางแผนธุรกิจ เป็นหน้าที่ของผู้บริหารทุกระดับที่ต้องวางแผนเพื่อใช้เป็นบรรทัดฐานในการปฏิบัติงาน และเป็นแนวทางเพื่อมุ่งสู่ผลสำเร็จที่คาดหวังในอนาคต ซึ่งการปฏิบัติงานจะประสบผลสำเร็จมากหรือน้อยเพียงใด ขึ้นอยู่กับการวางแผน และถ้าวางแผนดี ก็เท่ากับปฏิบัติงานสำเร็จไปแล้วกว่าครึ่ง คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต จึงจะมาบอกความหมายและความสำคัญต่างๆของ การวางแผนธุรกิจ ให้ทุกคนได้ทราบกันค่ะ

เมื่อทำธุรกิจทำไมต้องมีการวางแผน #บริหารธุรกิจ

การวางแผนธุรกิจ-2

ความหมายของการวางแผนคืออะไร

            คือ กระบวนการของการพิจารณาตัดสินใจล่วงหน้าว่าจะทำอะไร อย่างไร มีการเลือกวัตถุประสงค์ นโยบาย โครงการ และวิธีปฏิบัติเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์นั้นอย่างไร ซึ่งจะกำหนดวัตถุประสงค์ สำหรับช่วงเวลาข้างหน้า กำหนดสิ่งที่จะกระทำต่างๆ เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ และจะต้องคิด ผู้บริหารต้องมีการตัดสินใจที่ละเอียดอ่อน ต้องทำให้เสร็จสิ้น ก่อนจะมีการดำเนินกิจกรรม

การวางแผนธุรกิจ-3

ความสำคัญของการวางแผนมีอะไรบ้าง

            1.ช่วยลดการสูญเสียจากการทำงานซ้ำซ้อน

2.ทำให้มีการกำหนดขอบเขตในการทำงานที่แน่นอน และมีนโยบายที่ชัดเจน

3.ช่วยให้ผู้บริหารสามารถเตรียมรับสถานการณ์ที่ไม่แน่นอน และความยุ่งยากที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ตลอดจนป้องกันการขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นในหน่วยงาน

4.การวางแผนเป็นเครื่องมือในการบริหารของผู้บริหาร เพื่อให้การดำเนินงานประสบ ผลสำเร็จ อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ประหยัดเวลา และทรัพยากร

5.การวางแผนจะช่วยให้เกิดการประสานสัมพันธ์ภายในองค์กร ทำให้การปฏิบัติเป็นไปด้วยความราบรื่นและสามารถตรวจสอบความสำเร็จของเป้าหมายได้

การวางแผนธุรกิจ-4

นักวางแผนที่ดีต้องเป็นอย่างไร

            1.กำหนดแผนงาน และแบ่งระยะการทำงานชัดเจน เพื่อให้บุคลากรดำเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน

            2.แผนงานที่เกิดขึ้นจะต้องมาจากความร่วมมือกันจากคนในหน่วยงาน

            3.กำหนดโอกาสและทางเลือกต่างๆ ที่เหมาะสมในอนาคต และควรเป็นรูปธรรม ต้องคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมภายในและภายนอก

            4.ต้องมีความเป็นผู้นำ มีวิธีปฏิบัติเพื่อบรรลุเป้าหมายอย่างละเอียดชัดเจน

 

            โดยสรุปแล้วการวางแผนถือเป็นเครื่องมือที่มีความสำคัญของการบริหารที่เป็นระบบและมีประสิทธิภาพถือว่าเป็นงานตั้งแต่เริ่มแรกและเป็นงานที่ต่อเนื่องตลอด ซึ่งในการวางแผนนั้นผู้บริหารจะต้องทราบว่าจะทำอะไร กับกลุ่มเป้าหมายใด ณ ที่ใด วันเวลาไหน เพราะเหตุใด และต้องใช้งบประมาณเท่าไร เพื่อความละเอียดของการดำเนินงาน และต้องมีการตรวจสอบแล้วจึงทำการประเมินผลเพื่อทำการพัฒนาต่อไป

#บริหารรังสิต #RBSRSU #Dek65 #มอรังสิต #บริหารธุรกิจ