rbs.rsu.ac.th

คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยรังสิตLogo

การเงิน และการลงทุน
(Finance and Investment)

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต

คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการเงินและการลงทุน
(Finance and Investment)

ชื่อปริญญา

บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงิน และการลงทุน) บธ.บ. (การเงินและการลงทุน) Bachelor of Business Administration (Finance and Investment) B.B.A. (Finance and Investment)

แผนการเรียน/โครงสร้างหลักสูตร

4 ปี 126 หน่วยกิต

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

หลักสูตร 4 ปี 283,400.-

ระยะเวลาในการรับสมัคร

กำหนดการรับสมัครนักศึกษา เทอม S/2567
วันที่สมัคร: ขณะนี้ ถึงวันที่  10 มิถุนายน 2567
*ขอสงวนสิทธิ์ปิดรับสมัครก่อนกำหนดในกรณีที่นั่งเต็ม*

Days
Hours
Minutes
Seconds

คำถามเกี่ยวกับสาขาวิชา การเงินและการลงทุน

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต

แนะนำสาขาการเงินและการลงทุน

การศึกษาสาขาวิชาการเงินและการลงทุน เป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนารากฐาน
ทางเศรษฐกิจ การพาณิชย์และการเงินของประเทศ โดยหลักสูตรสาขาวิชาการเงิน
และการลงทุน มุ่งเน้นเพื่อให้ความรู้และพัฒนานักศึกษาให้เป็นบุคคลที่มีความรู้
ความสามารถในทางการบริหารการเงิน ทั้งของภาครัฐบาลและเอกชน เพื่อช่วยใน
การพัฒนาประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรือง

ปริญญาโท-อาชีพ3
ตึกคณะบริหารธุรกิจ

ทำไมต้องเรียนสาขาวิชาการเงินและการลงทุน

สาขาวิชาการเงิน และการลงทุน ศึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะห์การลงทุน การวางแผนการเงินขององค์กร การควบคุมการเงิน การบริหารสถาบันการเงิน และตลาด
หลักทรัพย์ การจัดสรรเงินลงทุนในหลักทรัพย์ การประกันภัย รวมถึง หลักการ
ในการบริหารเงินทั่วไป

จุดเด่นของสาขาการเงินและการลงทุน

การเงินและการลงทุนได้เปลี่ยนแปลงไปตามภาวะเศรษฐกิจ เทคโนโลยี และกระแส
การเงินของโลก สาขาการเงินและการลงทุนได้เห็นถึงความสำคัญมุ่งเน้นที่จะผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความเข้าใจในองค์ความรู้พื้นฐานที่สำคัญและการบริหารธุรกิจ
การเงินและการลงทุน เพื่อตอบสนองความต้องการของเศรษฐกิจ สังคมและมี
ความรับผิดชอบต่อสังคม ส่งเสริมและสนับสนุน ที่จะให้บัณฑิตมีแนวคิดของการเป็น
ผู้ประกอบการ (Entrepreneur Mind) อีกด้วย

คลังภาพบริหารธุรกิจ1
ปริญญาเอก-อาชีพ

สาขาการเงินและการลงทุนเรียนอะไร

–  การเงินส่วนบุคคล

–  การดำเนินงานธนาคารพาณิชย์

– การจัดการสถาบันการเงิน

– การประกันวินาศภัย

– การประกันชีวิตและสุขภาพ

– การเงินเพื่อการนำเข้าและส่งออก

– การจัดการความเสี่ยงทางการเงิน

– วิศวกรรมทางการเงิน

จบที่นี่ทำงานอะไร

– นักการเงินในหน่วยงานของรัฐและธุรกิจเอกชน
  (Financiers in government agencies and private businesses)

– พนักงานธนาคาร/ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อ
  (Bank Teller/ Credit Analyst)

– นักการเงินในธนาคารพาณิชย์ (Financiers in commercial bank)

– นักการเงินบริษัทประกันภัย/ นักการเงินบริษัทการค้าระหว่างประเทศ
  (Insurance company Financiers/ International Trading
  Company Financiers)

– ที่ปรึกษาการลงทุน (Financial Advisor) (FA)

– ผู้แนะนำการลงทุน (Investment Consultant) (IC)

ปริญญาโท-อาชีพ2