rbs.rsu.ac.th

คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยรังสิตLogo
ความเข้าใจใน-ลูกค้า

ความรู้ความเข้าใจในเชิงลึกเกี่ยวกับ ลูกค้า (Customer Insight) คือ การตีความแนวโน้มในพฤติกรรมของลูกค้า ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดเผย ความชอบความของลูกค้า (Consumer preferences) ความวิตกกังวล หรือความผิดหวังของลูกค้า (Frustrations ) และแรงจูงใจพื้นฐานของผู้บริโภค (User’s motivation) ในการตัดสินใจทีใช้เลือกใช้บริการหรือเลิกใช้บริการ

ความรู้ความเข้าใจในเชิงลึกเกี่ยวกับลูกค้า (Customer Insight) คืออะไร ทำไมนักการตลาดต้องสนใจ #การตลาด

ในการศึกษาความรู้ความเข้าใจในเชิงลึกเกี่ยวกับ ลูกค้า (Customer Insight) ทำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการตัดสินใจทางธุรกิจ เพื่อหาความเกี่ยวข้องของผลิตภัณฑ์หรือบริการ ที่สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภค โดยเมื่อทําการตัดสินใจทางธุรกิจการใช้ข้อมูลเชิงลึกของลูกค้าสามารถเพิ่มยอดขาย
หรือความพึงพอใจของลูกค้า ซึ่งนําไปสู่ผลกําไรที่ดีและเพิ่มอัตราการรักษา คุณค่าตลอดชีวิตของลูกค้า (Customer lifetime value) ของตราสินค้าได้ ท้ายที่สุดแล้ว การพยามทำความเข้าใจผ่านการศึกษาผู้บริโภคในเชิงลึก
ช่วยทำให้ตราสินค้า เข้าใจเหตุผล มุมมอง ความคิดเห็นของลูกค้า ว่าทำไมถึงชอบ หรือ ไม่ชอบ ตราสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ของบริษัท เพื่อนำไปสู่การพัฒนาการสร้างประสบการณ์ในการใช้สินค้าและบริการ ในการดึงดูด
ผู้ใช้บริการรายใหม่ๆ หรือพัฒนาความสัมพันธ์กับลูกค้าเดิมที่มีอยู่ต่อไป ตามหลักแนวคิด ความสัมพันธ์
ระหว่างตราสินค้าและผู้บริโภค (Consumer brand relationship) ในมุมมองทางการตลาด

ความรู้ความเข้าใจในเชิงลึกเกี่ยวกับลูกค้า (Customer Insight) สำคัญอย่างไร

คําตอบสั้นๆนั้นง่ายๆ: คือ การทําความเข้าใจสิ่งที่ลูกค้าของคุณต้องการ หรือ ปัญหาที่ลูกค้าพบเจอ หรือ
จุดเจ็บปวด ของการบริโภคสินค้าที่มีอยู่ในปัจจุบัน (Customer pain points) เป็นสิ่งสําคัญต่อความสําเร็จ
ของธุรกิจและตราสินค้าของคุณ ซึ่งอาจนำมาสู่การพัฒนากลยุทธ์ในตัวสินค้าหรือบริการ ทำให้เกิดข้อได้เปรียบทางการแข่งขันทางธุรกิจ หรือที่เรียกว่า competitive advantage โดยข้อมูลเชิงลึกของลูกค้า
ช่วยให้ทีมธุรกิจของคุณเข้าใจวิธีที่ลูกค้าของคุณคิดและรู้สึกเกี่ยวกับสินค้าและบริการของคุณมากขึ้น
โดยความรู้ดังกล่าว จะช่วยคุณให้สามารถพัฒนาเป็นความเข้าใจอย่างลึกซึ้งสําหรับลูกค้าของคุณ
ไม่เพียงแต่ว่าทำไมเขาถึงชอบสินค้าและบริการของคุณ แต่ช่วยทำให้เขาใจเหตุผลที่แท้จริงว่าทำไมเข้าถึงซื้อสินค้า ของคุณอีกด้วย โดยข้อมูลเชิงลึกของผู้บริโภค จะได้มาจากการรวบรวมจากข้อมูลภายในของบริษัท
หรือระบบจัดการข้อมูลของบริษัท ที่จะช่วยให้คุณเข้าใจพฤติกรรมและแรงจูงใจของกลุ่มเป้าหมายของคุณได้ดียิ่งขึ้นและพัฒนาแคมเปญที่มุ่งเน้นไปที่สิ่งที่ผู้บริโภคต้องการจริงๆ

#บริหารรังสิต #RBSRSU #Dek65 #มอรังสิต #การตลาด