rbs.rsu.ac.th

คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยรังสิตLogo
หัวใจ-งานบริหาร

หนึ่งในสิ่งที่ใครหลายๆคนต้องการคือ การก้าวไปสู่ตำแหน่งผู้บริหาร เพราะ งานบริหาร คือตำแหน่งที่มั่นคงและเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กร ซึ่งต้องอาศัยคุณสมบัติหลายอย่าง หน้าที่ของงานบริหารจึงเป็นการผสมผสานทั้งศาสตร์และศิลป์เพื่อให้บุคคลากรในทีมทำงานได้สำเร็จ ดังนั้น หัวใจสำคัญของทุกระดับตำแหน่งงานบริหาร คือการบริหารงาน ทรัพยากรและบุคลากร รวมไปถึงทักษะต่างๆที่ผู้บริหารควรมี ที่จะทำให้องค์กรเกิดประโยชน์สูงสุด คณะบริหารธุรกิจจึงจะพาทุกคนไปรู้จักหน้าที่ และทักษะของงานบริหาร

หัวใจของงานบริหารคืออะไร #บริหารธุรกิจ

หัวใจ-งานบริหาร2

หน้าที่หลักของงานบริหาร คืออะไร

            ความสามารถของผู้บริหารสัมพันธ์กับความก้าวหน้าขององค์กร เพราะงานบริหารคืองานที่กำหนดทิศทางและนโยบายสำคัญ องค์กรไหนมีผู้บริหารเก่งกาจก็จะนำความก้าวหน้ามาสู่องค์กร ผู้บริหารที่ดีต้องรู้จักขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของตัวเอง โดยจะแบ่งระดับงานบริหารดังนี้ งานบริหารระดับต้น งานบริหารระดับกลาง งานบริหารระดับสูง

หัวใจ-งานบริหาร3

ทักษะสำคัญของงานบริหาร คืออะไร

            คุณสมบัติของการเป็นผู้บริหารที่ดี เป็นสิ่งที่ทุกคนพัฒนาภายหลังได้ งานจะสำเร็จได้นั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวผู้บริหารเพียงอย่างเดียว แต่เกิดจากการทำงานร่วมกันของหลายฝ่าย ซึ่งทักษะที่ผู้บริหารยุคใหม่ควรมีประกอบไปด้วย

หัวใจ-งานบริหาร4

1.Hard Skill

ทักษะเชิงเทคนิคความรู้ เป็นทักษะอันดับแรกที่ต้องมี ต้องมีความเชี่ยวชาญความรู้ในการทำงาน ไม่หยุดพัฒนาทักษะการทำงานของตนเอง รวมทั้งมีความสามารถในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

 

2.Soft Skill

คือทักษะทางสังคมที่จำเป็นสำหรับการทำงาน การทำงานมักมาพร้อมกับปัญหาให้แก้ไขอยู่เสมอ เมื่อเจอปัญหาก็ต้องรู้จักเผชิญหน้าอย่างสร้างสรรค์ จะทำให้เราได้ฝึกฝนกระบวนการทำงานอยู่ตลอด และเรียนรู้ที่จะป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นซ้ำๆ อีก

 

3.Meta Skill

ทักษะการสร้างทัศนคติเชิงบวก รู้จักตัวเองในสิ่งที่เราเป็น โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานความจริง แล้วยอมรับข้อดีข้อเสียของตัวเอง พยายามจะปรับปรุงให้ดีขึ้น พร้อมกับรับฟังความคิดเห็นของคนอื่น จะช่วยให้เพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างสัมพันธไมตรีกับคนอื่นมากขึ้น

เนื่องจากผู้บริหารไม่ได้ทำงานสำเร็จได้ด้วยตัวคนเดียว สิ่งสำคัญของงานบริหารคือคุณลักษณะของผู้นำที่ทุกคนยอมรับ เพราะฉะนั้นสำหรับใครที่มีความต้องการจะก้าวเข้ามาเป็นผู้บริหาร ต้องฝึกฝนทักษะให้ครบทั้ง Hard skill, Soft skill และ Meta Skill เพื่อเติบโตเป็นผู้บริหารยุคใหม่ที่มีคุณภาพ

 

#บริหารรังสิต #RBSRSU #Dek65 #มอรังสิต #บริหารธุรกิจ