rbs.rsu.ac.th

คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยรังสิตLogo

หลักสูตรปริญาเอก

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต

Doctor of Business Administration Program

หลักสูตรบริหารธุรกิจ ดุษฎีบัณฑิต

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต ภาษาอังกฤษ : Doctor of Business Administration Program

ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Doctor of Business Administration ชื่อย่อ(ภาษาไทย) : บธ.ด. ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : D.B.A.
ปริญญาโท-อาชีพ3
บรรยากาศ-เรียนปริญญาเอก

หลักสูตรบริหารธุรกิจ ดุษฎีบัณฑิต

 หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต มุ่งเน้นที่ผลิตดุษฎีบัณฑิตให้มีศักยภาพเปิดรับการแสวงหาความรู้ใหม่ด้วยวิธีการศึกษา ค้นคว้าและการผลิตงานวิจัย รวมทั้งเป็นผู้ที่เพียบพร้อมด้วยจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพสามารถตอบสนองต่อความต้องการบุคลากรที่มีความสามารถในการบริหาร เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศอย่างมีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

1. สําเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาโทจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการหรือสํานักงาน คณะกรรมการเข้าราชการพลเรือนรับรอง และมีคุณสมบัติอื่นตามเกณฑ์กําหนดของหลักสูตร

2. ไม่เคยต้องโทษตามคําพิพากษาของศาล เว้นแต่ในกรณีที่โทษนั้นเกิดจากความผิดอันได้กระทําโดย ประมาท หรือความผิดอันเป็นลหุโทษ

3. ไม่เคยเป็นผู้มีความประพฤติเสียหาย

4. ไม่เป็นคนวิกลจริต

5. เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ สําหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต

คณะบริหารมหาลัยรังสิต

วัน-เวลาในการเรียนการสอน

วันเสาร์ – อาทิตย์ เวลา 09.00 – 20.00 น.

อาชีพที่สามารถประกอบได้
หลังสําเร็จการศึกษา

1. ผู้บริหารธุรกิจ/นักบริหารธุรกิจ

2. หัวหน้า/ผู้บริหารโครงการ

3. ผู้จัดการฝ่ายบริหาร และฝ่ายต่างๆ ในองค์การ

4. นักวิชาการของภาครัฐและเอกชน

5. อาชีพอิสระอื่นๆ ด้านการบริหารธุรกิจ

ปริญญาเอก-อาชีพ

ระบบการจัดการศึกษา​

1. ใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค 

โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาค

2.ระยะเวลาการศึกษา

     2.1 หลักสูตรระดับปริญญาเอก 3 ปีสําหรับผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิตใน สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

     2.2 หลักสูตรระดับปริญญาเอก 4 ปี สําหรับผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิตใน สาขาวิชาอื่น

3. ใช้ภาษาไทย และภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน

สถานที่ติดต่อและจัดการเรียนการสอน

คณะบริหารธุรกิจ อาคารประสิทธิรัตน์ มหาวิทยาลัยรังสิต เมืองเอก ถ.พหลโยธิน อ.เมือง จ.ปทุมธานี ติดต่อ สํานักงานหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ ชั้น 3 อาคารประสิทธิรัตน์(ตึก 2) มหาวิทยาลัยรังสิต 52/347 ถ.พหลโยธิน ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 โทร 02-997 2200 ต่อ 1004 www.rsu.ac.th/business e-mail: dbarangsit@hotmail.com