rbs.rsu.ac.th

คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยรังสิตLogo

Start-up Schorlarship

ทุน Start-up

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต

เป็นทุนการศึกษาที่มอบให้แก่น้องๆที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทั่วประเทศ ที่มีความคิดสร้างสรรค์ มีเดียทางธุรกิจใหม่ๆและอยากริเริ่มทำธุรกิจ ได้มาทำธุรกิจพร้อมเรียนรู้กับคณะบริหารธุรกิจ มีคนคอยช่วยเหลือและเป็นที่ปรึกษาให้กับธุรกิจ นอกจากมีทุนสำหรับการศึกษาแล้ว ยังมีทุนสำหรับต่อยอดธุรกิจอีกด้วย

เกี่ยวกับทุน Start up

ถาม – ตอบ

เป็นทุนการศึกษาที่มอบให้แก่น้องๆที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทั่วประเทศ ที่มีความคิดสร้างสรรค์ มีเดียทางธุรกิจใหม่ๆและอยากริเริ่มทำธุรกิจ ได้มาทำธุรกิจพร้อมเรียนรู้กับคณะบริหารธุรกิจ มีคนคอยช่วยเหลือและเป็นที่ปรึกษาให้กับธุรกิจ นอกจากมีทุนสำหรับการศึกษาแล้ว ยังมีทุนสำหรับต่อยอดธุรกิจอีกด้วย

1.เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ
2.มีความสนใจด้านการบริหารธุรกิจ
3.ต้องนำเสนอไอเดียธุรกิจ และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการทุนของคณะบริหารธุรกิจ
4.เป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรงโรคที่สังคมรังเกียจหรือเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

1. ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาจะได้รับการยกเว้นค่าหน่วยกิตและค่าบ ารุงการศึกษา จ านวน 50%
2. ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาต้องเข้าศึกษาในคณะบริหารธุรกิจและเข้าร่วมกิจกรรมของคณะ
3. ผู้ที่ได้รับทุนต้องลงมือปฏิบัติตามไอเดียธุรกิจที่เสนอ ให้ประสบความส าเร็จได้จริงภายในปีการศึกษาที่ 3
4. ผู้ที่ได้รับทุนสามารถเลือกใช้ธุรกิจของคณะบริหารธุรกิจ หรือธุรกิจของมหาวิทยาลัยรังสิต หรือของตัวเองได้
5. ผู้ที่ได้รับทุนต้องเข้าร่วมปรึกษาคลินิกธุรกิจของคณะบริหารธุรกิจไม่น้อยกว่า 3 ครั้งต่อภาคเรียน
6. การประเมินการต่ออายุทุนการศึกษาจะประเมินจากผลงานที่สร้างขึ้นเป็นรายปี
7. นกัศกึษาหมดสิทธิการ ์ รับทุนการศึกษาเมื่อ
  7.1 นักศึกษาได้เกรดเฉลี่ยสะสมต ่ากว่า 2.00 ติดต่อกัน 2 ภาคการศึกษา
  7.2 นักศึกษาเปลี่ยนวิทยาลัย / คณะ หรือสาขาวิชา
  7.3 ไม่เข้าร่วมกิจกรรมตามที่คณะบริหารธุรกิจก าหนด
  7.4 กระท าผิดวินัยนักศึกษาจนถึงขั้นถูกลงโทษให้ท าภาคทัณฑ์
  7.5 พ้นสภาพนักศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยรังสิต
  7.6 ไม่ผ่านการประเมินผลงานที่ปฏิบัติตามไอเดียธุรกิจ

ติดต่อขอดาวน์โหลดเอกสารสมัครขอรับทุนPDF คลิก

ติดต่อขอดาวน์โหลดเอกสารสมัครขอรับทุนWord คลิก