rbs.rsu.ac.th

คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยรังสิตLogo
e-business-1

            ในปัจจุบัน การทำธุรกิจเกือบทุกประเภท ล้วนต้องพึ่งพาอาศัยอินเทอร์เน็ตเกือบแทบทั้งสิ้น ที่เรียกกันว่า ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์E-Business ผู้บริหารรุ่นใหม่ส่วนมากล้วนหันมาทำธุรกิจแบบE-Business กันทั้งสิ้น แต่E-Business นั้นแตกต่างจากคำว่าE-commerce ถึงแม้ว่า 2 คำนี้จะอยู่ในแวดวงเดียวกัน มีลักษณะความหมายคล้ายกัน แต่ในความเชื่อมโยงกันนั้นก็อาจจะมีความหมายที่แตกต่างกันอยู่ ในวันนี้คณะบริหารธุรกิจนั้นจะมาบอกความแตกต่างของE-Business และE-commerce รวมถึงบอกข้อดีของการทำธุรกิจแบบE-Business

การทำธุรกิจแบบ E-Business #บริหารธุรกิจ

e-business-2

E-business คืออะไร

            คือ ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ การดำเนินกิจกรรมทาง “ธุรกิจ”ต่างๆ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือการใช้กลยุทธ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร มาประยุกต์ใช้ในการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจต่างๆ เพื่อทำให้กระบวนการทางธุรกิจ มีประสิทธิภาพ และตอบสนองความต้องการของคู่ค้า และลูกค้าให้ตรงใจ และรวดเร็วและเพื่อลดต้นทุน และขยายโอกาสทางการค้า และการบริการ เพื่อโต้ตอบกันระหว่าง ลูกค้าทางธุรกิจ คู่ค้า หุ้นส่วนทางธุรกิจ ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

            นอกจากนั้นE-business เป็นหลักสูตรการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ คือการนำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาบูรณการใช้ในกระบวนการทางธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นการบวนการธุรกิจภายใน เช่น การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การบันทึกการทำงาน หรืออื่นๆ อีกมากมาย และกระบวนการทางธุรกิจภายนอก เช่น ระบบจัดซื้อจัดจ้าง โดยนำธุรกิจนั้นๆ มาใช้งานบนโลกอินเตอร์เน็ตออนไลน์ เพื่อทำให้ธุรกิจนั้นมีการพัฒนาและมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น

e-business-3

ความแตกต่างระหว่างE-Business กับ E- Commerce คืออะไร

  1. การซื้อและขายสินค้าและบริการผ่านอินเทอร์เน็ตเรียกว่า E- Commerce แตกต่างจากE-business ซึ่งเป็นธุรกิจทางอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งกิจกรรมทางธุรกิจทั้งหมดดำเนินการผ่านอินเทอร์เน็ต

  2. E- Commerce จะรวมถึงธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับเงิน แต่E-business 0tรวมถึงกิจกรรมทางการเงินและพันธมิตรด้วย

  3. E- Commerce ต้องการเว็บไซต์ที่สามารถเป็นตัวแทนของธุรกิจได้ ในทางกลับกันE-business ต้องการเว็บไซต์การจัดการลูกค้าสัมพันธ์และการวางแผนทรัพยากรองค์กรสำหรับการดำเนินธุรกิจผ่านอินเทอร์เน็ต

  4. E- Commerce เป็นองค์ประกอบสำคัญของE-business

e-business-4

ข้อดีของการทำธุรกิจแบบE-business

  1. เพิ่มความสะดวกสบายและความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า เช่น ลูกค้าสามารถรับรู้ว่าสินค้าอยู่ตรงไหน รับรู้ข้อมูลของตัวสินค้าการจัดจำหน่าย

  2. เพี่มความรวดเร็วและถูกต้องในการดำเนินงานธุรกิจ เช่น มีการรับส่งสินค้ารวดเร็ว

  3. เพิ่มความรวดเร็วและถูกต้องในการทำงานขององค์กร เช่น การทำธุรกิจผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ช่วยให้การทำงานขององค์กรมีความรวดเร็วในการทำงานมากยิ่งขึ้น

  4. ลดต้นทุนในการดำเนินธุรกิจ เช่น การลดค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ลดค่าใช้จ่ายของสำนักงาน

  5. เพิ่มช่องทางในการขยายตลาด เช่น การเปิดร้านค้าออนไลน์ ซึ่งสามารถให้บริการกับลูกค้าได้ตลอด 24 ชั่วโมง สามารถขายสินค้าได้อย่างกว้างขวางและทั่วถึงมากยิ่งขึ้น

            E-business ไม่ได้จำกัดอยู่แค่การซื้อและขายสินค้าเท่านั้น แต่ยังรวมถึงกิจกรรมอื่นๆที่เป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจเช่นการให้บริการกับลูกค้าการสื่อสารกับพนักงานลูกค้าหรือคู่ค้าทางธุรกิจสามารถติดต่อ บริษัทได้หากต้องการ ซึ่งการดำเนินธุรกิจพื้นฐานทั้งหมดจะกระทำโดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์

#บริหารรังสิต #RBSRSU #Dek65 #มอรังสิต #การตลาด