rbs.rsu.ac.th

คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยรังสิตLogo
นักการตลาด-persona

เป็นเครื่องมือที่ที่ นักการตลาด ใช้ในการอธิบายถึงภาพเสมือนจริง ของคนที่คาดว่าจะเป็นลูกค้า (prospect consumer) หรือ กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย (Target customer) ของตราสินค้า   ผ่านการศึกษาโดยการสัมภาณ์เชิงคุณภาพ ซึ่งเป็นหนึ่งในเครื่องมือของการวิจัยทางการตลาด เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลจริงเกี่ยวกับผู้บริโภค

เครื่องมือบุคลิกภาพของลูกค้า  (Customer Persona) เครื่องมือสำหรับ
นักการตลาด ยุคใหม่#การตลาด

บุคลิกภาพของลูกค้า  (Customer Persona)

เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการอธิบายถึงภาพเสมือนจริง ของคนที่คาดว่าจะเป็นลูกค้า (prospect consumer) หรือ กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย (Target customer) ของตราสินค้า   ผ่านการศึกษาโดยการสัมภาณ์เชิงคุณภาพ ซึ่งเป็นหนึ่งในเครื่องมือของการวิจัยทางการตลาด เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลจริงเกี่ยวกับผู้บริโภคปัจจุบันของลูกค้าเพื่อนำไปสู่การทำความเข้าใจลูกค้าอย่างลึกซึ้ง หรือ ความรู้ความเข้าใจในเชิงลึกเกี่ยวกับลูกค้า(Consumer Insight) โดยคำถามที่ใช้ในการศึกษาและทำการสร้างแบบจำลอง บุคลิกภาพของลูกค้า  (Customer Persona) ประกอบด้วย ข้อมูลทางประชากรศาสตร์  รูปแบบพฤติกรรมของผู้บริโภค  แรงจูงใจ และวัตถุประสงค์หลักในการใช้สินค้าและบริการชองผู้บิโภค

ข้อดีของการเข้าใจและการใช้เครื่องมือบุคลิกภาพของลูกค้า  (Customer Persona)

1.บุคลิกภาพของลูกค้า (Customer Persona)

ช่วยให้คุณสามารถพัฒนาความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับลูกค้าปัจจุบันและลูกค้าที่คาดหวังของคุณคุณจะได้รับความรู้สึกที่ดีขึ้นเกี่ยวกับความชอบนิสัยข้อมูลประชากรวิธีการช็อปปิ้งที่ต้องการจุดเจ็บปวดและอื่น ๆการรู้จักพวกเขาในระดับที่ลึกขึ้นช่วยให้คุณสามารถเชื่อมต่อได้ดีขึ้น

2.การแบ่งส่วนทางการตลาดและการกำหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมายทางการตลาด

 หนึ่งในประโยชน์หลักของ การใช้ครื่องมือบุคลิกภาพของลูกค้า  (Customer Persona) คือช่วยให้นักการตลาดและผู้ประกอบการ สามารถเลือกใช้และแบ่งกลุ่ม แคมเปญหรือกิจกรรมทางการตลาดของ โดยนักการตลาดสามารถส่ง เนื้อหาหรือข้อความสำคัญ (Key message) ที่ตรงเป้าหมายส่วนบุคคลไปยังบุคคลแต่ละคนได้ การตั้งค่าที่ตรงกับความต้องการเฉพาะของกลุ่มลูกค้า นี้นําไปสู่ผลลัพธ์ที่ดีขึ้นและความสัมพันธ์ระยะยาว ยกตัวอย่างเช่น

2.1 ช่วยทำให้นักการตลาด สามารถทำสื่อและสื่อสารด้วยภาษาของพวกเขา เป็นภาษาเดียวกัน

2.2 ช่วยทำให้นักการตลาด สามารถกระจายข้อมูลข่าวสาร โดยใช้ช่องทางที่ต้องการ และสามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2.3 ช่วยทำให้นักการตลาด สามารถกําหนดเนื้อหาสําหรับลูกค้าแต่ละกลุ่มได้อย่างเหมาะสม

 

 

3.เพิ่มประสิทธิภาพ (Increased Efficiency)

ด้วยบุคลิกของผู้ซื้อความพยายามทางการตลาดของคุณจะมีประสิทธิภาพมากขึ้น แคมเปญของคุณบรรลุเป้าหมายที่เหมาะสมด้วย “ของเสีย” น้อยลงซึ่งมักจะนําไปสู่ยอดขายมากขึ้นโดยไม่ต้องใช้ความพยายามหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในส่วนของคุณเวลาคือเงินและบุคลิกภาพของผู้ซื้อช่วยให้คุณประหยัดทั้งสองอย่าง

4.เอาชนะการคัดค้านและต่อต้านของลูกค้า (Overcome Objections)

เมื่อคุณรู้ว่า  ความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า หรือ ปัญหาของลูกค้า (Customer pain point) คืออะไร นักการตลาดหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง สามารถเตรียมความพร้อมและปรับแต่งเนื้อหาที่เหมาะสมกับความต้องการและปัญหาของลูกค้าได้ เพื่อเอาชนะเอาชนะการคัดค้านที่อาจเกิดขึ้น หรือ ข้อสงสัยที่ลูกค้ามีอยู่ได้ ได้ดีขึ้น

#บริหารรังสิต #RBSRSU #Dek65 #มอรังสิต #การตลาด