rbs.rsu.ac.th

คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยรังสิตLogo
บริษัทก้าวหน้า-ด้วย3กลยุทธ์1

            Strategy หรือกลยุทธ์เป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญที่สุดในการทำธุรกิจเพื่อให้ บริษัทก้าวหน้า สามารถขับเคลื่อนได้ตามเป้าหมายและกรอบเวลาที่กำหนดไว้ ซึ่งสามารถแบ่งออกมาได้เป็น 3 ระดับ โดยแต่ละระดับจะใช้สำหรับการวางแผนในแต่ละส่วน เพื่อให้ครอบคลุมกับการทำงานของทั้งองค์กร วันนี้คณะบริหารธุรกิจจึงจะมาอธิบายว่ากลยุทธ์ทั้ง 3 ระดับนี้มีอะไรบ้าง

มาทำให้ บริษัทก้าวหน้า ด้วย 3 กลยุทธ์กันเถอะ!! #บริหารธุรกิจ

 

 

บริษัทก้าวหน้า-ด้วย3กลยุทธ์2

ระดับที่ 1 กลยุทธ์ระดับองค์กร (Corporate Strategy)

            การกำหนดกลยุทธ์ในภาพกว้างๆ เป็นภาพรวม เพื่อกำหนดเป้าหมายและแนวทางในการดำเนินงานของ บริษัทก้าวหน้า ซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 รูปแบบด้วยกันได้แก่

            Growth Strategy – กลยุทธ์แบบเน้นการเติบโต เป็นการดำเนินการธุรกิจให้เติบโตด้วยวิธีต่างๆ

            Stability Strategy – กลยุทธ์แบบคงที่ เป็นกลยุทธ์แบบคงตัวที่ไม่ค่อยมีการเปลี่ยนแปลงหรือลงทุนอะไรเพิ่มเติม แต่พยายามรักษามาตรฐานผลการดำเนินงานให้คงที่

            Retrenchment Strategy – กลยุทธ์แบบหดตัว ซึ่งมักจะพบในกลุ่มบริษัทที่มีความต้องการที่ลดลง หรือเริ่มมองเห็นทิศทางของตลาดที่หดตัวลง

 

 

บริษัทก้าวหน้า-ด้วย3กลยุทธ์3

ระดับที่ 2 กลยุทธ์ระดับธุรกิจ (Business Strategy)

            การสร้างจุดแข็งทางการแข่งขันในธุรกิจ เพื่อที่จะให้องค์กรสามารถขับเคลื่อนได้ตามเป้าหมาย ไม่ว่าจะเป็นการตัดสินใจที่สำคัญเกี่ยวกับวิธีการเติบโต การสร้างธุรกิจหลักใหม่ และการจัดสรรทรัพยากร เป็นต้น ซึ่งมี5 กลยุทธ์ดังนี้

            Cost Leadership – ความเป็นผู้นำทางด้านต้นทุน จะสร้างราคาต้นทุนที่ต่ำกว่า เพื่อให้สามารถผลิตสินค้าได้ในราคาที่ถูกกว่า และกลายเป็นผู้ที่สามารถกำหนดราคาสินค้าในตลาดได้

            Differentiation – กลยุทธ์สร้างความแตกต่าง ซึ่งจะหาสินค้าและบริการที่แตกต่างจากผู้อื่น เพื่อให้ดึงดูดความสนใจและเจาะกลุ่มลูกค้าใหม่ได้

            Customer Centric – กลยุทธ์การปรับตัว จะทำตามความต้องการของลูกค้าผ่านการเอาลูกค้าเป็นที่ตั้ง ไม่ว่าจะเป็นการคิดค้นผลิตภัณฑ์หรือออกแบบการบริการ

            Niche Market – กลยุทธ์การเจาะตลาด จะกำหนดกลุ่มลูกค้าที่มีความเฉพาะ ไม่จำเป็นต้องขายทุกคนบนโลก แต่เลือกเฉพาะกลุ่ม จะทำให้องค์กรของเรามีเอกลักษณ์เฉพาะตัวได้อย่างชัดเจน

            Cost Focus – กลยุทธ์ที่เน้นเรื่องต้นทุน เน้นขายให้กับกลุ่มที่เฉพาะเจาะจงกว่าในต้นทุนที่ต่ำ

 

 

บริษัทก้าวหน้าด้วย3กลยุทธ์4

ระดับที่ 3 กลยุทธ์ระดับปฏิบัติการ (Operational Strategy)

            เป็นการพัฒนาการทำงานของภายในองค์กรเพื่อให้เกิดความได้เปรียบในการแข่งขัน เพื่อให้เกิดความพร้อมขององค์กร ซึ่งกลยุทธ์ระดับนี้จะมีความแตกต่างกันออกไปในแต่ละหน้าที่ เช่น

            Implementation (ฝ่ายปฏิบัติการ) – กลยุทธ์เพื่อการพัฒนาสายผ่านการผลิตให้ได้ผลผลิตที่รวดเร็วควบคู่ไปกับคุณภาพ

            Marketing (การตลาด) – กลยุทธ์เพื่อการวางแผน เพื่อศึกษาและตอบสนองความต้องการของลูกค้า รวมถึงการบริหารค่าใช้จ่ายให้คุ้มค่ากับการลงทุน

            Financial (การเงิน) – กลยุทธ์เพื่อการบริหารจัดการกระแสเงินสด ของธุรกิจอย่างไรให้เพียงพอต่อค่าใช้จ่าย รวมไปถึงการมองหาโอกาสของแหล่งเงินทุน เพื่อให้องค์กรสามารถดำเนินงานได้อย่างราบรื่น

            การสร้างกลยุทธ์ที่ดี คือการช่วยให้องค์กรต่าง ๆ ขับเคลื่อนการเติบโตโดยการกำหนดทิศทางกลยุทธ์ที่ประสบความสำเร็จ พร้อมทั้งสร้างวัฒนธรรมที่มุ่งเน้นการปรับปรุงเพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันอย่างยั่งยืนนั่นเอง

#บริหารรังสิต #RBSRSU #Dek65 #มอรังสิต #บริหารธุรกิจ