rbs.rsu.ac.th

คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยรังสิตLogo
บริหารความเสี่ยง 1

ในปัจจุบันทุกๆการทำธุรกิจล้วนมีความเสี่ยง ขึ้นอยู่กับว่าสามารถยอมรับความเสี่ยงได้มากน้อยแค่ไหน ขึ้นอยู่กับผู้บริหารที่สามารถวางกลยุทธ์ในการบริหารงานขององค์กร ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลดีหรือผลเสียก็ได้ ซึ่งเป็นเรื่องที่ท้าทายสำหรับผู้บริหารที่จะหาโอกาสให้เป็นประโยชน์จากการวางกลยุทธ์ และกำหนดความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ คณะบริการบริหารธุรกิจจึงอยากให้ทุกคนเล็งเห็นความสำคัญของการ บริหารความเสี่ยง ที่สามารถเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ

ทำไมเราต้องบริหารความเสี่ยง #บริหารธุรกิจ

บริหารความเสี่ยง 2

การ บริหารความเสี่ยง คืออะไร

            การบริหารความเสี่ยงในองค์กร (Enterprise Risk Management) คือกระบวนการที่ปฏิบัติโดยคณะกรรมการ ผู้บริหาร และบุคลากรทุกคนในองค์กร เพื่อช่วยในการกำหนดกลยุทธ์และดำเนินงานโดยกระบวนการบริหารความเสี่ยงได้รับการออกแบบเพื่อให้สามารถบ่งชี้เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น และมีผลกระทบต่อองค์กร และสามารถจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับ เพื่อให้ได้รับความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผล ในการบรรลุวัตถุประสงค์ที่องค์กรกำหนดไว้

บริหารความเสี่ยง 3

ถ้าเราบริหารความเสี่ยงจะเกิดอะไรบ้าง

  1. ช่วยสนับสนุนให้องค์กรสามารถพิจารณาระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ หรือต้องการที่จะยอมรับเพื่อสร้างมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้น

  2. กำหนดกรอบการดำเนินงานให้แก่องค์กรเพื่อให้สามารถบริหารความไม่แน่นอน ความเสี่ยงและโอกาสของธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้เหตุแห่งความเสี่ยง

 

บริหารความเสี่ยง4

ประโยชน์ของการบริหารความเสี่ยง

  1. ช่วยสร้างโอกาสและเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารงาน

  2. ตระหนักถึงภัยคุกคามที่ยังมาไม่ถึง และลดการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นได้

  3. ช่วยปกป้องการปฏิบัติงาน ปรับปรุงระบบงาน และการวางแผน

  4. สร้างฐานข้อมูลความรู้ที่มีประโยชน์ต่อการบริหาร และการปฏิบัติงานในองค์กร

  5. ช่วยสะท้อนให้เห็นภาพรวมของความเสี่ยงต่าง ๆ ที่สำคัญของการทำธุรกิจได้ทั้งหมด

  6. 6.ลดอุปสรรคหรือสิ่งที่ไม่คาดหวังที่อาจเกิดขึ้นทั้งในการป้องกันความเสียหายต่อทรัพยากร

 

การบริหารความเสี่ยงองค์กรนั้น สามารถสะท้อนให้เห็นถึงนโยบายการบริหารจัดการ และการกำกับดูแลกิจการของแต่ละองค์กร หากองค์กรมีการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ จะส่งผลให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์องค์กรทั้งในเชิงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงาน ซึ่งมีประโยชน์ในการทำธุรกิจมากๆ

#บริหารรังสิต #RBSRSU #Dek65 #มอรังสิต #บริหารธุรกิจ