rbs.rsu.ac.th

คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยรังสิตLogo
บริหารองค์กร-hrm1

HRM (Human Resource Management) หรือก็คือ การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งมนุษย์นั้นเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าและเป็นประโยชน์มากที่สุดในการบริหารจัดการแต่ละองค์กร ยุคปัจจุบันหลายองค์กรหันมาใส่ใจเรื่องนี้กันอย่างจริงจัง บุคคลที่มีศักยภาพย่อมทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และทำให้องค์กรพัฒนาได้อย่างมีศักยภาพในคราวเดียวกันด้วย คณะบริหารจึงจะมากล่าวถึงความสำคัญของการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ให้ทุกคนได้ทราบกัน

HRM หัวใจสำคัญของการขับเคลื่อนองค์กร #การจัดการ

บริหารองค์กร-hrm2

ทำไมการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management : HRM) ถึงเป็นหัวใจของการ บริหารองค์กร

            HRM เป็นกลยุทธ์ตลอดจนกระบวนการในการจัดการบุคลากรในองค์กรเพื่อให้บุคลากรสามารถดำเนินการทำงานตามหน้าที่ของตนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และเกิดปัญหาให้น้อยที่สุด รวมถึงการพัฒนาให้บุคลากรมีศักยภาพเพิ่มขึ้น เพื่อการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และเพื่อความสำเร็จขององค์กรที่เพิ่มขึ้นตามไปด้วย การบริหารจัดการในด้านความสามารถของบุคลากรนี้เป็นเรื่องที่มองข้ามไม่ได้เพราะนั่นเป็นปัจจัยสำคัญต่อการขับเคลื่อนขององค์กร

            ยุคก่อนที่จะมีการบริหารจัดการบุคคลนั้น มนุษย์ถูกมองว่าเป็นเพียง “แรงงาน” ซึ่งเป็นแค่หนึ่งปัจจัยในการผลิตเท่านั้น แต่ในยุคปัจจุบันได้มีการยกระดับแรงงานให้กลายเป็น “ทรัพยากร” ที่มีคุณค่าและความสำคัญขึ้น หากกล่าวถึงการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์นั้นถึงแม้ว่าศาสตร์นี้จะเพิ่งเกิดขึ้นมาบนโลกนี้ได้ไม่นานแต่ก็มีการศึกษาและพัฒนาอย่างจริงจังเรื่อยมา

บริหารองค์กร-hrm3

ความสำคัญของการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์

            1.ช่วยให้บุคคลที่ปฏิบัติงานในองค์การมีขวัญ และกำลังใจในการปฏิบัติงาน

            2.ช่วยพัฒนาให้องค์การเจริญเติบโต เพราะการจัดการทรัพยากรมนุษย์ เป็นสื่อกลางในการประสานงานกับแผนกต่าง ๆ เพื่อแสวงหาวิธีการให้ได้บุคคล ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ามาทำงาน

            3.ช่วยเสริมสร้างความมั่นคงแก่สังคม และประเทศชาติ เพราะถ้าการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพแล้ว ย่อมไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง ระหว่างองค์การ และผู้ปฏิบัติงานทำให้สภาพสังคมโดยส่วนรวมมีความสุข

            นอกจากการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์จะเป็นกลยุทธ์ที่ดีในการใช้บริหารองค์กรแล้ว ยังทำให้เราเข้าใจบุคลากรในหน่วยงานต่างๆด้วย ซึ่งเราต้องใส่ใจดำเนินการอย่างรอบคอบและจริงจัง ซึ่งแน่นอนว่าท้ายที่สุดองค์กรก็จะประสบความสำเร็จทั้งยังเพิ่มศักยภาพขององค์กรให้มากยิ่งขึ้น 

#บริหารรังสิต #RBSRSU #Dek65 #มอรังสิต #การจัดการ