rbs.rsu.ac.th

คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยรังสิตLogo
ประสบการณ์ของผู้บริโภค-แบบไร้สิ่งกีดขวาง

จากการแพร่ระบาดของ โควิด-19 ที่ส่งผลประทบอยู่ในปัจจุบันได้ตอกย้ำความสำคัญของแนวคิดทางการตลาดแนวคิดหนึ่งในธุรกิจค้าปลีก ที่เรียกว่า การซื้อสินค้า หรือ บริการแบบสบายไร้สิ่งกีดขวาง หรือ Frictionless shopping ซึ่งเป็นการพูดถึง การลดอุปสรรคต่างๆที่จะเกิดขึ้นในขั้นตอนของการซื้อสินค้า และบริการและมีวัตถุประสงค์ในการที่จะเพิ่ม ประสบการของผู้บริโภค แบบไรสิ่งกีดขวาง ที่ดีของลูกค้าจากการใช้สินค้า บริการ

ประสบการณ์ของผู้บริโภคแบบไร้สิ่งกีดขวาง (Frictionless Customer Experience) #บริหารธุรกิจ

 

 
 

          ตัวอย่างที่ชัดเจนของปัญหาในการใช้สินค้า บริการ คือถึงแม้ว่าลูกค้าจะมีประสบการณ์ที่ดีจากการใช้งานสินค้า และบริการ จากร้านค้าหรือตราสินค้า แต่สุดท้ายจะต้องพบกับปัญหาแถวคอยในร้านค้าที่ใช้ระยะเวลายาวนานและทำให้ลูกค้าเกิดความไม่ประทับใจ ดังนั้นจึงเกิดแนวคิดทางการตลาดที่น่าสนใจขึ้น ที่เรียกว่า ประสบการณ์ของผู้บริโภคแบบไร้สิ่งกีดขวาง (Frictionless Customer Experience) ซึ่งเป็นการพูดถึงทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับประสบการณ์ที่ดี โดยไม่มีอุปสรรค

          ในกระบวนการซื้อสินค้าและบริการ ตั้งแต่เข้าใช้บริการจนถึงการสิ้นสุดการใช้บริการ  ไม่ว่าจะเป็น  การค้นหาสินค้า บริการ การซื้อ หรือ การสมัครใช้บริการ ผู้ประกอบการหรือนักการตลาดมีหน้าที่ในการระบุ อุปสรรคต่างๆที่มีอยู่ในกระบวนการซื้อสินค้าและบริการ หรือ เส้นทางการเดินทางของลูกค้า และปรับปรุงแก้ไขปัญหาดังกล่าว   เช่น ความล่าช้าจากการยืนยันตัวตนในการสมัครสมาชิก, ปัญหาแถวคอย, ปัญหาด้านการชำระเงินในขั้นตอนการซื้อสินค้าและบริการ, การตอบข้อมูลและให้ความช่วยเหลือที่ล่าช้าของพนักงาน หรือ ปัญหาในเรื่องของการสัมผัส ช่วงการแพร่ ระบาดของโควิด  เป็นต้น

     โดยนักการตลาดในปัจจุบันได้มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีต่างเข้ามาใช้ในร้านค้าเพื่อเป็นการเพิ่มประสบการณ์ที่ดีใน     ร้านค้าและลดอุปสรรคต่างๆที่จะเกิดขึ้นจากการใช้บริการ เช่น PoS Systems and Ecommerce, Augmented Reality (AR), Artificial Intelligence, digital signage และการชำระเงินผ่านระบบ QR code เป็นต้น

#บริหารรังสิต #RBSRSU #Dek65 #มอรังสิต #บริหารธุรกิจ