rbs.rsu.ac.th

คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยรังสิตLogo
มองธุรกิจ-BMC1

การที่จะเริ่มต้นทำธุรกิจอะไรสักอย่าง ไม่ว่าจะเป็นการสร้างแบรนด์ เริ่มต้นขายของออนไลน์ จำเป็นที่จะต้องบริหาร มองธุรกิจ ที่ตัวเองต้องการและวางแผนให้รอบคอบที่สุด เพราะการทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จไม่ใช่เรื่องง่ายนัก ซึ่งหนึ่งในตัวช่วยในการทำธุรกิจแบบมืออาชีพที่ผู้บริหารหลายคน หรือหลายองค์กรใช้กันก็คือ Business Model Canvas คณะบริหารธุรกิจจึงอยากขอนำเสนอวิธีช่วยให้มองภาพรวมของธุรกิจได้อย่างรอบคอบ โดยเพียงแค่ใช้กระดาษแผ่นเดียว

มองธุรกิจ รอบด้านด้วย Business Model Canvas #บริหารธุรกิจ

           

มองธุรกิจ-BMC2

Business model canvas (BMC) คืออะไร

            เป็นเครื่องมือที่ช่วยออกแบบโมเดลธุรกิจผ่านปัจจัยทั้ง 9 ด้านที่ถูกมองว่าครอบคลุมส่วนสำคัญๆ ต่อธุรกิจทุกประเภทในแบบที่เรียบง่ายบนหน้ากระดาษเพียงแผ่นเดียว แต่ละช่องจะช่วยให้เรามองเห็นรายละเอียดในธุรกิจของตัวเอง โดยผู้ต้นคิดคือ Alexander Osterwalder และ Yves Pigneur เปิดตัวครั้งแรกในหนังสือ ‘Business Model Generation’ 

มองธุรกิจ-BMC3

ทำไมถึงควรใช้ Business Model Canvas

จุดเด่นของ Business model canvas คือ ทำให้เจ้าของกิจการและผู้บริหารสามารถเห็นภาพรวมของบริษัทเพื่อจะปรับจุดอ่อนหรือเสริมจุดแข็ง ช่วยให้ผู้บริหารและคนในองค์กรสามารถเข้าใจชัดเจนเกี่ยวกับแผนกลยุทธ์ของธุรกิจไปในแนวทางเดียวกัน ทำให้ทำงานร่วมกันได้อย่างเป็นทีมและเป็นระบบ รวมไปถึงการปรับกลยุทธ์ของบริษัทได้ง่ายและรวดเร็วอีกด้วย

มองธุรกิจ-BMC4

Business Model Canvas ประกอบด้วยอะไรบ้าง

Business Model Canvas สามารถช่วยให้เจ้าของธุรกิจหรือผู้บริหาร สามารถตอบคำถามสำคัญของธุรกิจ 4 เรื่อง คือ “Who”- ทำสินค้า หรือบริการให้ใคร “What”- ทำอะไร “How”- ทำอย่างไร “Money”- ทำแล้วคุ้มค่าหรือไม่ จะถูกแยกเป็น 9 องค์ประกอบสำคัญ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.ลูกค้าคือใคร หรือ Customer Segments (CS): ต้องระบุให้ได้ว่าใครคือกลุ่มเป้าหมาย ควรระบุให้ชัดเจน เพราะจะได้เสนอคุณค่าของสินค้าได้ตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย

2.คุณค่าของสินค้าหรือบริการคืออะไร หรือ Value Proposition (VP): ต้องมั่นใจและหาให้ได้ว่าคุณค่าของสินค้าบริการจะตอบโจทย์ความต้องการ

3.ขายผ่านช่องทางไหน หรือ Channels (CH): ต้องวิเคราะห์ให้ออกว่าช่องทางการสื่อสาร และช่องทางการส่งมอบสินค้า ช่องทางแบบไหนที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด

4.สร้างสายสัมพันธ์กับลูกค้าได้อย่างไร หรือ Customer Relationships (CR): มีวิธีในการสร้างและรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าอย่างไร เพื่อให้เกิดการใช้สินค้าบริการต่อเนื่อง

5.มีโครงสร้างรายได้อย่างไร หรือ Revenue Streams (RS): ต้องมองให้ออกว่า เราจะสร้างรายได้ด้วยวิธีการใด

6.ทรัพยากรของบริษัทคืออะไร หรือ Key Resources (KR): คือเงินลงทุน เทคโนโลยีต่างๆ ซึ่งรวมไปถึงทรัพยากรบุคคล ซึ่งจำเป็นต้องรู้ว่าบริษัทมีทรัพยากรที่เหมาะสมหรือเพียงพอหรือไม่

7.กิจกรรมที่ขับเคลื่อนธุรกิจคืออะไร หรือ Key Activities (KA): กิจกรรมต่างๆที่มีส่วนช่วยในการสร้างคุณค่าให้กับลูกค้า ทั้งการเข้าถึงกลุ่มลูกค้า และการรักษาความสัมพันธ์ที่ดี

8.คู่ค้าคือใคร หรือ Key Partners (KP): หุ้นส่วนทางธุรกิจเป็นใครได้บ้าง ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการทำธุรกิจ ช่วยกระจายความเสี่ยง และทำให้เราไม่ต้องดำเนินการทุกอย่างด้วยตัวเอง

            9.ค่าใช้จ่ายหลักของธุรกิจคืออะไร หรือ Cost Structure (CS): ต้นทุนในการทำธุรกิจทั้งหมด เพื่อที่จะสามารถคำนวณกำไรในการตั้งราคาสินค้าและบริการของเราได้

            Business Model Canvas จะช่วยให้การบริหารธุรกิจนั้นมีโอกาสเติบโตได้มากยิ่งขึ้น และสามารถบริหารจัดการธุรกิจได้อย่างมีระบบ ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของรูปแบบธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป

#บริหารรังสิต #RBSRSU #Dek65 #มอรังสิต #บริหารธุรกิจ