rbs.rsu.ac.th

คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยรังสิตLogo

หลักสูตรปริญญาตรี

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต

เรียนบริหารธุรกิจpre3-1
ตึกคณะบริหารธุรกิจ
ปริญญาโท-อาชีพ1
เรียนบริหารธุรกิจpre1-1

การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ
(International Business Administration)

สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ เป็นหลักสูตรใหม่ที่น่าสนใจเข้ากับยุคสมัย และตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ เป็นสาขาที่ออกแบบให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในด้านต่างๆ เพื่อสามารถทำธุรกิจระหว่างประเทศได้

ธุรกิจดิจิทัล
(Digital Business)

สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล เป็นสาขาวิชาที่เน้นศึกษาเทคโนโลยีในปัจจุบันที่ส่งผลต่อธุรกิจ โดยนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในธุรกิจในทุกด้านเพื่อให้ได้ระบบดิจิทัลที่ถูกต้องเหมาะสมและทันสมัยกับธุรกิจและสร้างให้เกิดความได้เปรียบทางธุรกิจทุกด้าน
เน้นการใช้งานสื่อSocial Digitalทุกรูปแบบ Facebook Google IG Tiktok LineOA Youtube มาประยุกต์ใช้งานในด้านการทำธุรกิจได้จริง

การตลาดดิจิทัลและนวัตกรรมค้าปลีก
(Digital Marketing and Retail Innovations)

สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล และนวัตกรรมค้าปลีก ศึกษาเกี่ยวกับ การบริหารการตลาด การบริหารการลงทุนทางการตลาด การดำเนินกิจกรรมทางการตลาดแบบออนไลน์ การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมผู้บริโภค การสื่อสารการตลาดดิจิทัล การจัดการการค้าปลีก และการค้าปลีกอิเล็กทรอนิกส์ การออกแบบร้านค้าปลีก และการจัดเรียงสินค้า การวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด และการวางแผนการตลาดดิจิทัล

การเงินและการลงทุน
(Finance and Investment)

สาขาวิชาการเงิน และการลงทุน ศึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะห์การลงทุน การวางแผนการเงินขององค์กร การควบคุมการเงิน
การบริหารสถาบันการเงิน และตลาดหลักทรัพย์ การจัดสรรเงินลงทุนในหลักทรัพย์ การประกันภัย รวมถึง หลักการในการบริหารเงินทั่วไป

การจัดการโลจิสติกส์ และซัพพลายเชน
(Logistics and Supply Chain Management)

สาขาวิชา การจัดการโลจิสติกส์ และซัพพลายเชน ศึกษาเกี่ยวกับ หลักพื้นฐานทางการจัดการโลจิสติกส์ การจัดการขนส่ง การจัดการคลังสินค้าและสินค้าคงคลัง การจัดซื้อ การกระจายสินค้า การพยากรณ์ การบริหารการผลิต การค้าระหว่างประเทศ โดยมีการบูรณาการองค์ความรู้ทางด้าน การจัดการ การขนส่ง ผู้ประกอบการ และอุตสาหการ เข้าไว้ด้วยกัน 

การจัดการ
(Management)

สาขาวิชาการจัดการ มีความสำคัญมาก ถือได้ว่าเป็นความต้องการทางแรงงานสูงมาก เพราะการจัดการมีการเจริญเติบโต และมีการแข่งขันสูงมากในปัจจุบัน สาขานี้ เพื่อนๆ จะได้เรียนรู้พื้นฐานการจัดการที่มีระบบและทันสมัย รวมถึงการเรียนรู้แนวคิดในการเป็นผู้ประกอบการ
เพื่อสร้างบัณฑิตให้เป็นผู้ประกอบการอย่างสมบูรณ์ สาขาวิชาการจัดการ แบ่งการศึกษา
ออกเป็น 3 แขนงวิชา ได้แก่
(1) แขนงวิชา การจัดการทั่วไป
(2) แขนงวิชา การจัดการทรัพยากรมนุษย์
(3) แขนงวิชา การเป็นผู้ประกอบการ

การเป็นผู้ประกอบการ
(Entrepreneurship)

สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ เป็นสาขาที่สำคัญ เป็นพื้นฐานในการสร้างบุคลากรให้มีความรู้และมีวิสัยทัศน์ของการเป็นผู้ประกอบการ และเป็นพื้นฐานของการพัฒนารากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศให้เจริญก้าวหน้า ทำให้ผู้เรียนสามารถปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันและอนาคตในการดำเนินธุรกิจให้องค์กร และสามารถเป็นเจ้าของธุรกิจได้ด้วยตนเอง

หลักสูตรปริญญาโท

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต

เรียนบริหารธุรกิจpre3-1
คณะบริหารธุรกิจ
เรียนบริหารธุรกิจpre4-1
เรียนบริหารธุรกิจpre1-1

ชื่อเต็มหลักสูตร : การจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ : Master of Management (Entrepreneurship)
ตัวย่อของหลักสูตร : M.M.
ระยะเวลาในการเรียน : 3 ภาคการศึกษา (สำเร็จการศึกษาภายใน 1 ปี)
จุดมุ่งหมาย : หลักสูตรปริญญาโทการจัดการมหาบัณฑิต (M.M.) เป็นหลักสูตรปริญญาโททางด้านการจัดการที่ตอบโจทย์ การเป็นผู้ประกอบการมืออาชีพ โดยที่นักศึกษาจะได้เรียนรู้ศาสตร์ของการเป็นผู้ประกอบการ เช่น การทำงานเป็นทีม ทักษะในการตัดสินใจในบทบาทของผู้บริหารและผู้ประกอบการที่มีความทันสมัย การมีจรรยาบรรณในการดำเนินงาน และเป็นผู้ประกอบการที่มีความคิดสร้างสรรค์ในการนำนวัตกรรมใหม่ ๆ มาใช้ในการจัดการธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ชื่อเต็มหลักสูตร : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ : Master of Business Administration
ตัวย่อของหลักสูตร : บธ.ม. 
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : M.B.A
จุดมุ่งหมาย : เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มี่ความรู้ความสามารถด้านบริหารธุรกิจ สามารถประยุกต์งานด้านธุรกิจ เพื่อ ความสามารถในการทำงานเป็นทีมมีลักษณะการตัดสินใจในบทบาทของผู้บริหารและผู้ประกอบการที่มีความ ทันสมัย มีจรรยาบรรในการดำเนินงานและเป็นผู้ประกอบการที่มีความคิดสร้างสรรค์ ในการนำนวัตกรรมใหม่ๆมาใช้ในการจัดการธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หลักสูตรปริญญาเอก

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต

คลังภาพบริหารธุรกิจ1
คณะบริหารมหาลัยรังสิต
ปริญญาเอก-อาชีพ
คณบดีคณะบริหารธุรกิจ

หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต
(Doctor of Business Administration Program)

 หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต มุ่งเน้นที่ผลิตดุษฎีบัณฑิตให้มีศักยภาพเปิดรับการแสวงหาความรู้ใหม่ด้วยวิธีการศึกษา ค้นคว้าและการผลิตงานวิจัย รวมทั้งเป็นผู้ที่เพียบพร้อมด้วยจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพสามารถตอบสนองต่อความต้องการบุคลากรที่มีความสามารถในการบริหาร เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศอย่างมีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน