rbs.rsu.ac.th

คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยรังสิตLogo

แนะนำ นักศึกษาใหม่

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต

เรียนบริหารธุรกิจpre3-1
ตึกคณะบริหารธุรกิจ
ปริญญาโท-อาชีพ1
เรียนบริหารธุรกิจpre1-1

ระยะเวลาในการรับสมัคร

กำหนดการรับสมัครนักศึกษา เทอม S/2567
วันที่สมัคร: ขณะนี้ ถึงวันที่  10 มิถุนายน 2567
*ขอสงวนสิทธิ์ปิดรับสมัครก่อนกำหนดในกรณีที่นั่งเต็ม*

Days
Hours
Minutes
Seconds
Previous slide
Next slide

หลักสูตรคณะบริหารธุรกิจ

ปริญญาตรีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต 
ปรับโฉมหลักสูตรใหม่ 7 สาขา
น่าเรียน
เพื่อสร้างผู้บริหาร และผู้ประกอบการมืออาชีพ ตอบโจทย์โลกธุรกิจดิจิทัล

เป็นหลักสูตรใหม่ที่น่าสนใจเข้ากับยุคสมัย และตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ เป็นสาขาที่ออกแบบให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในด้านต่างๆ เพื่อสามารถทำธุรกิจระหว่างประเทศได้

สาขาการจัดการแบ่งออกเป็น 2 แขนง คือ
– แขนงวิชาการจัดการทั่วไป
– แขนงการจัดการทรัพยากรมนุษย์

สาขาธุรกิจดิจิทัลใช้สื่อดิจิทัลในการทำธุรกิจในทุกด้านและสร้างให้เกิดความได้เปรียบทางธุรกิจทุกด้าน เน้นการใช้งานสื่อSocial Digitalทุกรูปแบบ Facebook Google IG Tiktok LineOA Youtube มาประยุกต์ใช้งานในด้านการทำธุรกิจได้จริง

สาขาวิชาการเงินและการลงทุนพัฒนาทักษะในการมอง คิด และวิเคราะห์เรื่องการเงินและการลงทุน

สาขาวิชาการตลาดดิจิทัลและนวัตกรรมค้าปลีก เรียนรู้การบริหารการตลาด บริหารการลงทุนทางการตลาด การทำกิจกรรมทางการตลาดแบบออนไลน์

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนเรียนรู้เกี่ยวกับหลักพื้นฐานทางการจัดการโลจิสติกส์ การจัดการขนส่ง การจัดการคลังสินค้าและสินค้าคงคลัง การจัดซื้อ การกระจายสินค้า การพยากรณ์ การบริหารการผลิต การค้าระหว่างประเทศ เป็นต้น​

เป็นพื้นฐานในการสร้างบุคลากรให้มีความรู้และมีวิสัยทัศน์ของการเป็นผู้ประกอบการ และเป็นพื้นฐานของการพัฒนารากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศให้เจริญก้าวหน้า ทำให้ผู้เรียนสามารถปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันและอนาคตในการดำเนินธุรกิจให้องค์กร และสามารถเป็นเจ้าของธุรกิจได้ด้วยตนเอง

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต

เงื่อนไขการสมัคร

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา
• สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ปวช. ปวส.
  (รับแบบเทียบโอน) และผู้เทียบโอนจากสถาบันอื่น
• ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย

การพิจารณาเข้าศึกษา: พิจารณาจากวุฒิการศึกษา โดยไม่ต้องสอบ

สาขาวิชา ชั้นปีที่1 ชั้นปีที่2 ชั้นปีที่3 ชั้นปีที่ รวมทุกชั้นปี
สาขาวิชาการจัดการ (MGT)
64,700
71,700
76,100
70,900
283,400
สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล (DBS)
66,500
68,300
79,400
69,200
283,400
สาขาวิชาการเงินและการลงทุน (FIN)
63,800
77,700
71,000
70,900
283,400
สาขาวิชาการตลาดดิจิทัลและนวัตกรรมค้าปลีก (DMR)
64,700
76,800
70,100
71,800
283,400
สาขาวิชาโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (LSM)
64,700
76,800
70,100
71,800
283,400
สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ (IBA)
64,700
71,700
76,100
70,900
283,400
สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ (ETP)
64,700
71,700
76,100
70,900
283,400

กำหนดรับสมัครนักศึกษา

ปริญญาตรีเทอม S/2566 ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 พฤษภาคม 2566

ประเมินค่าใช้จ่าย

ประมาณค่าใช้จ่าย
ประมาณการเทอม S/2567 : 27,800 บาท
ประมาณการตลอดหลักสูตร : 283,400 บาท

คำถามเกี่ยวกับการสมัครเรียน

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา
• สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ปวช. ปวส.(รับแบบเทียบโอน) และผู้เทียบโอนจากสถาบันอื่น

• ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย

การพิจารณาเข้าศึกษา: พิจารณาจากวุฒิการศึกษา โดยไม่ต้องสอบ

ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียน คลิก

คำอธิบายรายวิชา คลิก

โครงสร้างหลักสูตร คลิก

1. กรอกใบสมัครเรียนผ่านระบบออนไลน์ (กรอกใบสมัครออนไลน์)

คลิก :>> https://admissiononline.rsu.ac.th/
2. เตรียมเอกสารที่ใช้ในการสมัคร
2.1 สำเนาบัตรประชาชน
2.2 สำเนาใบแสดงผลการเรียน (ปพ.1) 5 หรือ 6 ภาคเรียน 1 ฉบับ
2.3 รูปถ่ายหน้าตรง 1-2 นิ้ว
3. ชำระเงินค่าสมัคร ผ่าน QR Code ด้วย Mobile Banking (300 บาท)
4. ระบบตรวจสอบเอกสารและคุณสมบัติผู้สมัคร พร้อมแจ้งผลกลับไปยัง E – Mail ของท่านภายใน 24 ชม.
5. ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา Login เข้าระบบ โดยนำรหัสที่ได้รับทาง e-mail ดำเนินการเข้าระบบ (เดิม) อีกครั้ง เพื่อทำการลงทะเบียนเรียน และรายงานตัวเป็นนักศึกษาใหม่

คลิก :>> http://itscdevtest.rsu.ac.th:90/Account/StdLogin

ดำเนินตามขั้นตอนจนแล้วเสร็จ

1.  ยื่นเอกสารสมัครด้วยตนเองได้ที่ ห้องรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต ห้อง 1-103 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ (ตึก 1)
2. เอกสารประกอบการสมัคร
– ใบสมัคร (ซื้อได้ที่ห้องรับสมัคร ชุดละ 300 บาท)
– บัตรประชาชนตัวจริง
– ใบแสดงผลการเรียน (ปพ.1) จำนวน 1 ชุด 4 ภาคเรียนขึ้นไป
– ใบรับรองการศึกษา (ปพ.7) จำนวน 1 ชุด
– รูปถ่ายหน้าตรง 1-2 นิ้ว จำนวน 3 รูป
– สำหรับผู้จบการศึกษาระดับชั้น ม.6 หรือ เทียบเท่ามาแล้ว ให้ใช้ใบแสดงผลการเรียนฉบับสมบูรณ์เท่านั้น

สามารถดูข้อมูลหลักสูตรของคณะบริหารธุรกิจได้ที่นี่ คลิก