rbs.rsu.ac.th

คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยรังสิตLogo

การจัดการ โลจิสติกส์ และซัพพลายเชน(Logistics and Supply Chain Management)

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต

คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการ โลจิสติกส์ และซัพพลายเชน (Logistics and Supply Chain Management)

ชื่อปริญญา

บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการโลจิสติกส์ และซัพพลายเชน) บธ.บ. (การจัดการโลจิสติกส์ และซัพพลายเชน) Bachelor of Business Administration (Logistics and Supply Chain Management) B.B.A. (Logistics and Supply Chain Management)

แผนการเรียน/โครงสร้างหลักสูตร

4 ปี 126 หน่วยกิต

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

หลักสูตร 4 ปี 283,400.-

ระยะเวลาในการรับสมัคร

กำหนดการรับสมัครนักศึกษา เทอม S/2567
วันที่สมัคร: ขณะนี้ ถึงวันที่ 10 มิถุนายน 2567
*ขอสงวนสิทธิ์ปิดรับสมัครก่อนกำหนดในกรณีที่นั่งเต็ม*

Days
Hours
Minutes
Seconds

คำถามเกี่ยวกับสาขาวิชา การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต

แนะนำสาขาวิชา
การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

ปัจจุบันการดำเนินธุรกิจประสบการแข่งขันที่รุนแรงมาก ดังนั้นการดำเนินธุรกิจ
จึงต้องแสวงหาวิธีการหรือกลยุทธ์ใหม่ ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่องค์กร หรือ
เพื่อความอยู่รอดขององค์กรทางธุรกิจ โลจิสติกส์เป็นเครื่องมือที่สำคัญที่ช่วยใน
การวางแผน สนับสนุน ควบคุมการไหลเวียนของกิจกรรมต่าง ๆ เช่น สินค้าและบริการ ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่การจัดหาวัตถุดิบ การจัดการคลังสินค้า บริหารต้นทุน การขนส่งไปถึงจุดที่มีการใช้งาน หรือถึงมือผู้บริโภค

คลังภาพบริหารธุรกิจ3
คลังภาพบริหารธุรกิจ23

จุดเด่นสาขาวิชา
การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยรังสิต ตั้งอยู่ใกล้กับนิคมอุตสาหกรรม ศูนย์กระจายสินค้า และสนามบิน ดังนั้นจึงเป็นโอกาสดีที่จะผลิตบัณฑิตด้านการจัดการโลจิสติกส์เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมการผลิต การกระจายสินค้า และการขนส่ง รวมถึงสามารถใช้ทรัพยากรภายนอกและร่วมมือกับภาคเอกชน สนับสนุนให้บัณฑิตมีคุณภาพ โดยการศึกษาดูงาน หรือการฝึกงานวิชาสหกิจศึกษา ตลอดจนเชิญผู้ประกอบการที่มีประสบการณ์สูงมาเป็นวิทยากรพิเศษ

การจัดการโลจิสติกส์เรียนอะไร

– ความรู้เบื้องต้นด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
– การจัดการสินค้าคงคลังและคลังสินค้า
– การจัดการขนส่ง
– การจัดการความเสี่ยงภัยและกฎหมายสำหรับโลจิสติกส์
– การจัดการการกระจายสินค้า
– การจัดการโซ่อุปทาน
– การจัดการธุรกิจการให้บริการโลจิสติกส์
– การจัดการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ
– การบรรจุภัณฑ์สำหรับการจัดการโลจิสติกส์
– เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

ตึกคณะบริหารธุรกิจ
เรียนบริหารการเงิน

จบที่นี่ทำงานอะไร

– ระดับปฏิบัติการ เช่น ฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายผลิต ฝ่ายจัดส่งและคลังสินค้า ฝ่ายควบคุมวัตถุดิบ ฝ่ายซัพพลายเชนและโลจิสติกส์ ฝ่ายการขนส่ง
– ระดับบริหาร เช่น นักวิเคราะห์ด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน นักวางแผนวัตถุดิบ
การผลิต หรือการกระจายสินค้า และนักวิเคราะห์กระบวนการทางธุรกิจ
– ประกอบธุรกิจส่วนตัว เช่น นำเข้าและส่งออก ผู้ให้บริการทางด้านโลจิสติกส์ ตัวแทนขนส่งทางบก, ทางทะเล หรือ ทางอากาศ
– รับราชการในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชย์นาวี
กรมประมง กรมการขนส่งทางอากาศ กรมศุลกากร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
– ประกอบกิจการธุรกิจส่วนตัวหรือที่ปรึกษาทางด้านการขนส่ง