rbs.rsu.ac.th

คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยรังสิตLogo

KOL Schorlarship

ทุน KOL

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต

เป็นทุนที่เหมาะสำหรับน้องๆเยาวชนคนรุ่นใหม่ ผู้ที่มีความสามารถเป็นนักพูด Net Idol หน้าตาดี มีเชื่อเสียงในโลกโซเชียล สร้างคอนเทนต์สร้างสรรค์สื่อออนไลน์ในรูปแบบของตัวเองและสามารถสร้างรายได้ตั้งแต่ยังเรียนอยู่

เกี่ยวกับทุน KOL

ถาม – ตอบ

เป็นทุนที่เหมาะสำหรับน้องๆเยาวชนคนรุ่นใหม่ ผู้ที่มีความสามารถเป็นนักพูด Net Idol หน้าตาดี มีเชื่อเสียงในโลกโซเชียล สร้างคอนเทนต์สร้างสรรค์สื่อออนไลน์ในรูปแบบของตัวเองและสามารถสร้างรายได้ตั้งแต่ยังเรียนอยู่

1.เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ
2.มีแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ที่แสดงถึงความสามารถโดดเด่นทางด้านความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
3.เป็นผู้มีความคิดสร้างสรรค์ และมีความสามารถในสร้างรายได้ผ่านสื่อออนไลน์อย่างโดดเด่น
4.เป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรงโรคที่สังคมรังเกียจหรือเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
5.มีผู้ติดตาม Follower ตั้งแต่ 25,000 คนขึ้นไปในสื่อหลัก

1. ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาจะได้รับการยกเว้นค่าหน่วยกิตและค่าบำรุงการศึกษา จำนวน 50%
2. ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาต้องเข้าศึกษาในคณะบริหารธุรกิจและเข้าร่วมกิจกรรมของคณะ
3. ผู้ที่ได้รับทุนต้องสร้างสรรค์โพสต์ โดยระหว่างการศึกษาต้องมีผลงานในโลกออนไลน์ที่โดดเด่น และสร้างสรรค์
อย่างต่อเนื่อง มีกลุ่มผู้ติดตามผลงาน (Sudscribe/Follower) ได้รับการตอบรับหรือการแสดงความคิดเห็นในด้าน
ดีจากผู้รับชม และเป็นที่รู้จักในสังคมออนไลน์ อย่างนั้นภาคการศึกษาละ 3 ชิ้นงาน (ต้องเป็นชิ้นงานที่มีผู้เข้าถึง Reach
เกิน 30 % ของยอด Follow ของนักศึกษา)
4. ผู้ที่ได้รับทุนต้อง Like & Share ข้อมูลประชาสัมพันธ์จากสื่อหลักของคณะบริหารธุรกิจทุกชิ้นงาน
5. การประเมินการต่ออายุทุนการศึกษาจะประเมินจากผลงานที่สร้างขึ้นเป็นรายปี
6. นักศึกษาหมดสิทธิ์การรับทุนการศึกษาเมื่อ
  6.1 นักศึกษาได้เกรดเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 2.00 ติดต่อกัน 2 ภาคการศึกษา
  6.2 นักศึกษาเปลี่ยนวิทยาลัย / คณะ หรือสาขาวิชา
  6.3 ไม่เข้าร่วมกิจกรรมตามที่คณะบริหารธุรกิจกำหนด
  6.4 กระทำผิดวินัยนักศึกษาจนถึงขั้นถูกลงโทษให้ทำภาคทัณฑ์
  6.5 พ้นสภาพนักศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยรังสิต
  6.6 ไม่ผ่านการประเมินผลงานที่สร้างขึ้น

ติดต่อขอดาวน์โหลดเอกสารสมัครขอรับทุนPDF คลิก

ติดต่อขอดาวน์โหลดเอกสารสมัครขอรับทุนWord คลิก