rbs.rsu.ac.th

คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยรังสิตLogo

การเป็นผู้ประกอบการ
(Entrepreneurship)

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต

คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ Entrepreneurship

ชื่อปริญญา

บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเป็นผู้ประกอบการ)
บธ.บ. (การเป็นผู้ประกอบการ)
Bachelor of Business Administration (Entrepreneurship)
B.B.A. (Entrepreneurship)

แผนการเรียน/โครงสร้างหลักสูตร

4 ปี 126 หน่วยกิต

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

หลักสูตร 4 ปี 283,400.-

ระยะเวลาในการรับสมัคร

กำหนดการรับสมัครนักศึกษา เทอม S/2567
วันที่สมัคร: ขณะนี้ ถึงวันที่ 10 มิถุนายน 2567
*ขอสงวนสิทธิ์ปิดรับสมัครก่อนกำหนดในกรณีที่นั่งเต็ม*

Days
Hours
Minutes
Seconds

คำถามเกี่ยวกับสาขาวิชา
การเป็นผู้ประกอบการ

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต

แนะนำสาขาวิชา
การเป็นผู้ประกอบการ

สาขาการเป็นผู้ประกอบการเป็นสาขาที่สำคัญ เป็นพื้นฐานในการสร้างบุคลากรให้มีความรู้และมีวิสัยทัศน์ของการเป็นผู้ประกอบการ และเป็นพื้นฐานของการพัฒนารากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศให้เจริญก้าวหน้า ทำให้ผู้เรียนสามารถปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันและอนาคตในการดำเนินธุรกิจให้องค์กร และสามารถเป็นเจ้าของธุรกิจได้ด้วยตนเอง

ทำไมจึงควรเรียนสาขาวิชา
การเป็นผู้ประกอบการ

การเรียนสาขาวิชาเป็นผู้ประกอบการช่วยพัฒนาทักษะทางธุรกิจ การบริหาร และการคิดวิเคราะห์ เรียนรู้เกี่ยวกับการตลาด การเงิน และการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่เป็นพื้นฐานในการจัดการธุรกิจ นอกจากนี้ยังได้ฝึกฝนทักษะการแก้ไขปัญหาและการนำเสนอไอเดียธุรกิจ

สาขานี้เรียนอะไร

สาขาการเป็นผู้ประกอบการ หรือ Entrepreneurship เรียนรู้เกี่ยวกับการสร้างและจัดการธุรกิจ การวิเคราะห์ตลาด การจัดการทรัพยากรบุคคล การวางแผนธุรกิจ ทักษะทางธุรกิจอื่น ๆ นักศึกษาจะได้รับความรู้ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการเริ่มต้นและบริหารธุรกิจขนาดเล็กหรือขนาดกลาง

จุดเด่นสาขาการเป็นผู้ประกอบการ

สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการมีจุดเด่นดังนี้

  1. มีทักษะนวัตกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับการสร้างและพัฒนาไอเดียใหม่เพื่อสร้างธุรกิจ
  2. มีทักษะการนำโดยศึกษาการบริหารและนำทีม พร้อมทักษะการตัดสินใจที่สำคัญในการบริหารธุรกิจในด้านการตลาด การเงิน และการบริหารทรัพยากรมนุษย์
  3. การเรียนรู้จากประสบการณ์มีโอกาสฝึกฝนทักษะทางธุรกิจผ่านการทดลองจริงและการฝึกงาน
  4. การสร้างเครือข่ายได้พบปะและสร้างเครือข่ายกับนักธุรกิจมืออาชีพ

จบสาขานี้ทำงานอะไร​

ผู้ที่จบสาขาการเป็นผู้ประกอบการสามารถทำงานในหลายด้านซึ่งต้องใช้ทักษะการบริหารงาน และความคิดสร้างสรรค์ทางธุรกิจ เช่น

  1. ผู้ประกอบกิจการ : สามารถเริ่มต้นธุรกิจของตนเองหรือเข้าร่วมธุรกิจของครอบครัวที่มีอยู่
  2. ผู้จัดการธุรกิจ : ทำหน้าที่บริหารและนำทีมทำงานในองค์กรหรือบริษัท
  3. ที่ปรึกษาธุรกิจ : การให้คำปรึกษาในด้านการจัดการและการสร้างธุรกิจ
  4. นักพัฒนาธุรกิจ : การศึกษาและพัฒนาโครงการธุรกิจใหม่
  5. ผู้บริหารโครงการ : ทำหน้าที่ในการวางแผน ดำเนินการ และบริหารโครงการต่าง ๆ